ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Varis Etiyolojisinde Eser Elementlerin Rolü
Kamuran KAZIMOĞLU, Caner ARSLAN, Kürşat BOZKURT, Ayla GÜREL SAYIN, *Meltem ERCAN, **Cengiz KÖKSAL, ***Dildar KONUKOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

*İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biofizik Ana Bilim Dalı, İstanbul

**Süreyyapaşa SSK, Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Maltepe, İstanbul

***İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Variköz ven oluşumunun nedeni olarak birçok teori öne sürülmesine rağmen, ven duvarındaki yapısal değişikliğin nedenini açıklayabilen kesin etiyolojik bir faktör bulunamamıştır. Biz bu çalışmamızda varis oluşumunda eser element düzeylerini ve buna bağlı olarak eser element düzeylerindeki değişimlerin lipid peroksidasyonu ile ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Alt extremitede yüzeyel varis nedeni ile ameliyat edilen 15 hastadan variköz ven örnekleri ve koroner bypass yapmak amaçlı safen veni çıkarılan 15 iskemik kalp hastasından sağlıklı ven örnekleri alındı. Ven duvarlarında çinko (Zn), demir (Fe), bakır (Cu) düzeyleri ve lipid peroksit seviyeleri ölçüldü.

Bulgular: Variköz ven grubunda, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında Zn düzeyleri anlamlı derecede azalmış, Cu düzeyleri ise artmış bulundu. İki grubun Fe düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmadı. Ayrıca lipid peroksit düzeylerinin ise variköz ven grubunda anlamlı derecede artmış olduğu saptandı.

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda, variköz ven duvarındaki Zn ve Cu düzeylerindeki değişikliklerin lipid peroksidasyonunu arttırdığı ve antioksidan kapasiteyi azaltarak damar duvarında hasara yol açtığı sonucuna vardık.

Keywords : Varis, eser elementler, oksidan stres
Viewed : 11268
Downloaded : 2512