ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Gecikmiş Mediastinitte Yaklaşım: Olgu sunumu
Münevver YÜKSEL, Tahir YAĞDI, Tanzer ÇALKAVUR, Fatih İSLAMOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
Koagülaz negatif stafilokoklar son yıllarda açık kalp cerrahisi sonrasında özellikle yabancı cisim implante edilen olgularda önemli bir patojen olarak kabul edilmektedir. Kliniğimizde daha önce iki kez koroner arter bypass operasyonu geçiren bir olguda ikinci operasyondan 40 ay sonra koagülaz negatif stafilokokun etken olduğu gecikmiş mediastinit tespit edildi. Cerrahi girişimde sağ internal mammaryan arter çevresine önceki operasyonda konmuş olan polytetrafluoroethylene kılıf çıkarılarak debritman ve pektoral uzatma flebi ile rekonstrüksiyon uygulandı. Revizyon sonrası 6 aylık takipte rekürrens gözlenmedi.
Keywords : Koroner arter bypass cerrahisi, mediastinit
Viewed : 11915
Downloaded : 2669