ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İDİYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI BİR HASTADA MİTRAL KAPAK REPLASMANI: OLGU SUNUMU
Levent ÇETİN, Nevzat ERDİL, Erol ŞENER, Ufuk DEMİRKILIÇ, Harun TATAR
Alkan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, ANKARA
İleri derecede mitral yetmezliği ve kronik idiyopatik trombositopenik purpura hastalığı olan bir olguda başarılı mitral kapak replasmanı gerçekleştirdik. Preoperatif trombosit sayısı 38.000/ml olan hasta preoperatif yüksek doz intavenöz gamma globulin tedavisi ile trombositlerin yükseltilmesini takiben, kısa kardiyopulmoner bypass süresi ile, perioperatif trombosit transfüzyon ihtiyacı olmadan, komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Perioperatif splenektomi ihtiyacı olmadı.
Keywords : Mitral kapak replasmanı, idiyopatik , Mitral valve replacement, idiopatic
Viewed : 14519
Downloaded : 3480