ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tek Ventrikül Fizyolojili Hastalarda Eksternal Şant ile Yapılan Bidireksiyonel Kavopulmoner Anastomozunun Erken Dönem Sonuçları
Yusuf KALKO, Faruk HÖKENEK, Vural ÖZCAN, Murat BAŞARAN, Emin TİRELİ, Ufuk ALPAGUT, Enver DAYIOĞLU, Ertan ONURSAL
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
Amaç: Bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz tek ventrikül fizyolojili hastalarda artarak kullanılan bir prosedür olmaktadır. Anastomozun konstrüksiyonu sırasında kardiyopulmoner bypasstan kaçınılması gerekli inotropik destek miktarını, mekanik ventilasyon süresini ve plevral effüzyon insidansını azaltmaktadır.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde, yaşları 6-36 ay arasında, ağırlıkları 5-13.5 kg arasında değişen 17 tek ventrikül fizyolojili hastaya bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz prosedürü uygulanmıştır. Operasyonlar superior vena kava ve sağ atriyum arasına yerleştirilen geçici eksternal şant ile gerçekleştirilmiştir. Hastaların teşhisleri ise 11 hastada (%64) trikuspid atrezisi, 2 hastada (%12) büyük arter transpozisyonu + ventriküler septal defekt + pulmoner stenoz, 2 hastada (%12) büyük arter transpozisyonu + ventriküler septal defekt, 1 hastada (%6) double outlet sağ ventrikül + pulmoner stenoz ve 1 hastada (%6) Uhl anomalisi olarak saptanmıştır. Bilateral superior vena kavası olan 4 hastaya bilateral kavopulmoner anastomoz yapılmıştır. Bütün hastalar prosedürü hemodinamik bir problem yaşamadan tolere etmişlerdir.

Bulgular: İki hasta erken dönemde kaybedilmiştir. Geri kalan hastalar operasyondan 6 saat sonra ekstübe edilmişlerdir. Yoğun bakımda kalış süreleri 1-3 gün arasında değişmiştir. Onarım sonrası arteriyel oksijen satürasyonu %87-95 (ortalama %91.8), pulmoner arter basıncı ise 13-18 mmHg (ortalama 16 mmHg) arasında bulunmuştur.

Sonuç: Bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz işlemi, superior vena kava ile sağ atriyum arasına yerleştirilen geçici bir şant ile effektif bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu prosedür, Fontan sirkülasyonunda basamak operasyon olarak başarı ile uygulanabilir. Geçici eksternal şant kullanımı ise bu başarı oranını arttırabilir.

Keywords : Tek ventrikül, eksternal şant, bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz
Viewed : 13840
Downloaded : 2478