ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Gastrointestinal Sistem Komplikasyonları
Ahmet SARITAŞ, Alper UZUN, Kerim ÇAĞLI, Oğuz TAŞDEMİR, * Ülkü SARITAŞ
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
* Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Amaç: Koroner arteriyel bypass greftleme yapılan olgularda görülen gastrointestinal sistem komplikasyonlarının sıklığını ve etki eden risk faktörlerini araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Ocak ile Aralık 2000 tarihleri arasında koroner arter bypass greftleme yapılan 1000 ardışık olgu prospektif olarak incelendi. Olgularda mortalite ve morbidite prediktörü olabilecek tüm risk faktörleri incelemeye alındı.

Bulgular: Koroner arter bypass greftleme uygulanan 1000 olgudan 14’ünde (%1.4) gastrointestinal sistem komplikasyonu gelişti. Bunlardan 6’sı (%43) kaybedildi. En sık görülen gastrointestinal sistem komplikasyonu üst gastrointestinal sistem kanaması olup (%43), bunu takip edenler ise sırasıyla barsak iskemisi (%36), pankreatit (%14) ve paralitik ileus (%7) idi. Gastrointestinal sistem komplikasyonlarına rastlanmaksızın bu sisteme ait bulantı, kusma, iştahsızlık gibi semptomların ortaya çıkması daha sık idi (%25.1).

Sonuç: Açık kalp cerrahisi sonrası gastrointestinal sistem komplikasyonları ender görülmelerine karşın, ortaya çıktıklarında çok mortal seyrederler. Bu yüzden bu komplikasyonlara yol açması muhtemel risk faktörleri dikkate alınmalıdır. Erken tanı ve tedavi gastrointestinal sistem komplikasyonlarının ve mortalitenin azaltılmasında en önemli föktördür.

Keywords : Kardiyopulmoner bypass, koroner bypass, gastrointestinal sistem komplikasyonları
Viewed : 19701
Downloaded : 2805