ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
O’Brien Stensiz Kompozit Porsin Biyoprotez ile Aort Kapak Replasmanının Erken ve Orta Dönemde Sol Ventrikül Üzerine Etkileri
Ülkü YILDIZ, Mehmet Ali ÖZATİK, M. Kamil GÖL, Hasan UNCU, Okan YURDAKÖK, Ahmet SARITAŞ, Erol ŞENER, Oğuz TAŞDEMİR
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

Amaç: Günümüzde doğal kalp kapağının yerine geçebilecek ideal protez kapağa hala ulaşılamamıştır. Son dönemlerde yeniden populer olan stentsiz biyoprotez kapaklar; hemodinamik olarak doğal kapağa yakın özeliklere sahip homogreft kapaklara benzer sonuçlar göstermektedirler. Bizde kliniğimizde O'Brien bioprotez ile aort kapak replasmanının erken ve orta dönemde sol ventrikül kitle ve kitle indeksine etkilerini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde Ekim 1999-Temmuz 2000 yılları arasında 15 hastaya O’Brien stentless composite porcine biyoprotez ile aort kapak replasmanı yapıldı. Hastaların 10’u erkek (%67), 5’I kadındı (%33) ve yaş ortalaması 64.9 ± 13.7 yıl idi. Erken dönemde iki hasta kaybedildi, fakat hastalarda kapağa bağlı bir mortalite gözlenmedi ve protez kapakta maksimum ve ortalama gradiyentler, ve velositeler fizyolojik sınırlara yakın düzeylere indi. Postoperatif erken dönemden itibaren klinik düzelme ile birlikte sol ventrikül diyastol sonu çaplarında, duvar kalınlıklarında, sol ventrikül kitle (SVK) ve sol ventrikül kitle indekslerinde (SVKI) azalmalar saptanmasına rağmen istatistiki olarak anlamlı azalmalar 6. aydan sonra saptanmıştır.

Bulgular: Bir yılın sonunda SVK ortalaması;. 329.9±75.4 gr’dan 246.9±80.5gr’a (p=0.02) ve SVKI ortalaması ise 192.7±39.5 gr/m2 ’den 142.3±39.3 gr/m2 ‘ye (p=0.009) gerilemiştir. Ortalama 13±3.8 ay takip edilen hastalarda kapak disfonksiyonu, prostetik kapak endokarditi, paravalvüler leak veya kapağa bağlı hemoliz saptanmamıştır.

Sonuç: Stentsiz biyoprotez kapakların kullanılması ile, oral antikoagülan gereksinimi ortadan kalkmakta, kanama ve tromboembolik olaylardan sakınılmaktadır. Stentsiz biyoprotez kapaklar ile klinik iyileşme ile birlikte, sol ventrikül hipertrofisinde mükemmele yakın regresyon sağlanmaktadır. Uzun dönem durabilitelerinin bilinmemesine rağmen stentsiz biyoprotez kapaklar üstün hemodinamik performansları ile hipertrofiye ventriküllerde regresyon sağlamaktadırlar.

Keywords : Stanetsiz, biyoprotez, aort, kapak replasmanı, sol ventrikül
Viewed : 12094
Downloaded : 2340