ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Travma Torakotomilerinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
Akın Eraslan BALCI, M. Nesimi EREN, Şevval EREN, Refik ÜLKÜ, Serdar ONAT, Erdoğan CEBECİ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
Amaç: Kliniğimizde ameliyat edilen toraks travmalı hastalarda mortalite %13.9 (42/303) iken ameliyatsız tedavi edilen travma hastalarında ise %7.4 (286/3863) idi (p < 0.05). Bu çalışmada travma torakotomisindeki bu yüksek mortalitenin nedenini araştırmak amacıyla hasta ve yaralanmaya ait özellikler incelendi.

Materyal ve Metod: Torakotomi ve torakotomi dışı göğüs travmalı hastalar, Yaralanma Ağırlık Skoru (YAS)’na göre üç gruba ayrılarak (Grup I: 0-25; Grup II: 25-50; Grup III: 50-75) her grubun oranı ve mortalitesi kaydedildi. Yaralanma ağırlık skorundaki artışla mortalite arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Mortaliteye etkisi saptanan faktörler şunlardı: künt travma, 3’den çok kosta kırığı, bilateral veya hava kaçağıyla beraber olan geniş pulmoner kontüzyon, postoperatif dönemde 1250 ml’den fazla kanama, yaralanmadan sonraki 2 saat içinde operasyon, total veya bilateral pnömotoraks, yandaş baş veya abdomen yaralanması ve torakotomi öncesi resüsitasyon. Grup I ve II hastalarınının oranı, torakotomi geçiren ve geçirmeyenler arasında farklı değildi (p = 0.29). Fakat torakotomililerde Grup III hastaları daha fazlaydı (p < 0.05). Ortalama YAS torakotomi hastalarında 32.8 ± 12.8, torakotomisiz grupta 24.2 ± 9.6 olarak bulundu. İki grupta, YAS’daki artışa bağlı olarak mortalitede oluşan artış birbiriyle koreleydi (r = 0.964).

Sonuç: Travma torakotomilerindeki yüksek mortalitenin nedeni, yaralanmanın ağırlığıdır. İyi seçilen hastalarda torakotomiden kaçınılmamalıdır.

Keywords : Göğüs travması, torakotom
Viewed : 11922
Downloaded : 1907