ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyonunun Yol Açtığı Pulmoner Hasarda Aprotinin’in Koruyucu Etkinliği
Hayrettin ŞİRİN, Osman SARIBÜLBÜL, Mustafa CERRAHOĞLU, Ömer AKSOY, *Ahmet BALTALARLI, *Mustafa SAÇAR, **Ragıp ORTAÇ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
* Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
** İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir
Amaç: Aortun geçici olarak oklüzyonunu gerektiren cerrahi girişimlerde alt ekstremitelerin iskemi reperfüzyonuna uğratılması sonucunda akciğerlerde bir incinme ortaya çıkabilmektedir. Bu olayda, polimorf nüveli nötrofil aktivasyonunun önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu çalışmada, bir proteaz inhibitörü olan aprotininin bu incinme üzerindeki koruyucu etkisi araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışma, tavşan modelinde medyan laparotomi ile infrarenal aortun 3 saat süreyle oklüzyonu ve 1 saat reperfüzyonu şeklinde gerçekleştirildi. Her iki cinsten 36 adet Yeni Zellanda cinsi beyaz tavşan rastgele olarak 3 gruba ayrıldı. Grup 1’de (n = 12) anestezinin hemen ardından 30,000 KIU aprotinin bolus olarak verildi. Grup 2’de ise aynı volümde serum fizyolojik kullanıldı. Grup 3’de (sham grubu) anestezi ve cerrahi işlemler uygulandı fakat aort oklüde edilmedi. Gruplarda bir saatlik reperfüzyon sonunda arteriyel kan gazı ölçümleri yapıldı ve tavşanlar sakrifiye edildiler. Akciğerler histolojik olarak değerlendirildi ve saptanan incinme skorlandı.

Bulgular: Ortalama pO2 değeri Grup 2’de diğer gruplardan daha düşük bulundu (p < 0.05). Grup 3 olgularda akciğer histolojisi tamamen normal olarak değerlendirildi. Grup-2 olgularda, Grup 1’e göre daha fazla akciğer inflamasyonu saptandı (p < 0.05).

Sonuç: Aprotininin alt ekstremite iskemi reperfüzyonuna bağlı olarak ortaya çıkan akciğer hasarını azalttığı sonucuna varıldı.

Keywords : Alt ekstremite, iskemi, reperfüzyon, akciğer hasarı aprotinin
Viewed : 12895
Downloaded : 2277