ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak Miksoma: 45 Olguluk Deneyim
Mehmet KAPLAN, Mahmut Murat DEMİRTAŞ, Serdar ÇİMEN, Hakan GERÇEKOĞLU, Fikri YAPICI, Azmi ÖZLER
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Amaç: Kalp tümörleri nadir görülen ama olası komplikasyonları nedeniyle fatal sonuçlanabilen patolojilerdir. Erişkinlerde en sık görülen benign kardiyak tümör miksomadır.

Materyal ve Metod: Ocak 1983 ile Mart 2001 tarihleri arasında hastanemizde 45 kardiyak miksoma vakasına cerrahi olarak girişimde bulunuldu. İki olgu redo vakaydı. Hastaların 15’i erkek ve ortalama yaş 40 ± 6.9 idi. Hastaların yakınmaları, tümörün bulunduğu kardiyak odacığa bağlı olarak çeşitlilik gösteriyordu. Özellikle intrakardiyak kan akımı obstrüksiyonuna ait bulgular hakimdi. Tümör 32 olguda (%71.2) sol atriyumda, 7 vakada (%15.5) sağ atriyumda, 4 hastada (%8.9) sol ve sağ atriyumda, 1 olguda (%2.2) sağ atriyum ve sağ ventrikülde, 1 vakada (%2.2) ise sol atriyum ve sağ ventrikülde yerleşmişti. Tüm olgularda kardiyopulmoner bypass ile aortik ve bikaval kanulasyon tekniği kullanıldı. Cerrahi yaklaşım tarzı olarak 16 olguda tümörün bulunduğu boşluk açılırken, 24 vakada biatriyotomi, 3 olguda transseptal, 1 hastada sol atriyotomi + sağ ventrikülotomi ve 1 vakada ise sağ atriyotomi ve sağ ventrikülotomi uygulandı. Vakaların %62.2’sinde eşlik eden intrakardiyak tümör olasılığına karşı peroperatif olarak 4 kardiyak odacık da kontrol edildi.

Bulgular: Beş olgu (%11.1) erken postoperatif dönemde kaybedildi. Yaşayan vakalarda nüks oluşmadı. Uzun dönem izlemde mortalite görülmedi.

Sonuç: Miksomalar benign olmakla birlikte obstrüksiyon bulguları, embolik komplikasyonları ve ayırıcı tanıda sol atriyal trombüs ve kapak patolojileri ile karışmaları nedeniyle erken tanı konması ve cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken patolojilerdir. Operasyonda tümörün geniş rezeksiyonu ve kardiyak boşlukların yeterince irrigasyonu rekürrensi önlemek açısından önemlidir. Ayrıca eşlik eden tümör varlığı açısından tüm kardiyak odacıklar kontrol edilmelidir.

Keywords : İntrakardiyak tümör, miksoma, yeterli eksizyon, eşlik eden tümör
Viewed : 11393
Downloaded : 1778