ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Modifiye Dikiş Tekniği ile Endoventriküler Sirküler “Patch Plasty”
Mustafa GÜDEN, *Kamran KAZIMOĞLU, Ertan SAĞBAŞ, İlhan SANİSOĞLU, Murat ARPAZ, Belhhan AKPINAR
Kadir Has Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
*İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışmamızın amacı Dor tarafından önerilen endoventriküler sirküler "patch plasty" (EVCPP) tekniğinin daha kolay ve daha hemostatik bir dikiş tekniği ile yapılabilirliğini göstermektir.

Materyal ve Metod: Çalışmamıza sol ventrikül anevrizması nedeniyle ameliyat ettiğimiz 12 hastayı dahil ettik. Biz Dacron yamanın sol ventriküle fiksasyonunda "çift devamlı dikiş tekniği" adını verdiğimiz tekniği kullandık. Önce 2/0 prolenle "sınır"a paralel ve yamanın kenarlarından 2-3 mm serbest bırakacak şekilde "devamlı horizontal matriks", sonra 3/0 prolenle ilk dikişe dikey olarak yamanın serbest kenarından ve ventrikülden geçerek "over and over" yöntemi ile sütüre edildi.

Bulgular: Postoperatif dönemde fonksiyonel statuslarına göre 8 hasta (%72.7) NYHA 1, 3 hasta (%27.3) NYHA 2 idi. Postoperatif ortalama EF değeri 0.38 ± 0.09 idi. Postoperatif EF artma oranı 0.44 ± 0.29 olarak hesaplandı. Bir hasta erken dönemde respiratuar problem nedeniyle kaybedildi (erken mortalite %8.3).

Sonuç: Biz, önerdiğimiz "çift devamlı dikiş tekniği" ile EVCPP-nin daha kolay, daha hemostatik ve daha güvenli uygulandığı düşüncesindeyiz.

Keywords : Sol ventrikül anevrizması, Dor plasti, dikiş tekniği
Viewed : 8808
Downloaded : 1500