ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık Kalp Cerrahisinde Glikoz Leptin Metabolizmasında İnsulin Uygulamasının Rolü
Nehir SUCU, Barlas AYTAÇOĞLU, İlhan MAVİOĞLU, Kerem KARACA, Murat DİKMENGİL, *Uğur ORAL, *Zeliha KOÇAK, **Uğur ATİK, **Lülüfer TAMER
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin
*Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Mersin
**Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Mersin
Amaç: Hipotermik kardiyopulmoner bypassda glikoz-leptin arasındaki ilişkiyi ve normoglisemi sağlamak amacıyla uyguladığımız insulinin serum glikoz-leptin düzeyine olan etkisini belirlemeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Hastalar kontrol ve çalışma grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Çalışma grubundaki hastalara peroperatif insülin uygulandı. Anestezi öncesi dönemden başlayarak sternum kapatılıncaya kadar geçen süreçte hastalardan 20 dakikada bir kan alındı. Son kan örnekleri yoğun bakımda alındı. Tüm örneklerde glikoz ve leptin değerleri kaydedildi.

Bulgular: Çalışma grubunda 71 ± 12 ünite insülin uygulandı. İki grupta da intraoperatif hiperglisemi gelişmekle birlikte çalışma grubunda glikoz değerleri daha düşüktü. Kardiyopulmoner bypass süreci ve sonrasındaki değerler arasındaki fark istatiksel olarak anlamlıydı (p < 0.05). Aynı süreçte glikoz değerleri ile leptin değerleri arasında ters bir korelasyon mevcuttu.

Sonuç: Bu çalışmada hipotermik kardiyopulmoner bypassta glukoz düzeyinin insulin infüzyonu ile daha düşük düzeylere çekilebileceğini gösterdik. Ayrıca glukoz leptin arasında saptadığımız ters korelasyon nedeniyle kardiyopulmoner bypassta leptinin hiperglisemi gelişiminde etkili faktörlerden biri olabileceği sonucuna vardık.

Keywords : Leptin, hiperglisemi, kardiyopulmoner bypass
Viewed : 10464
Downloaded : 1815