ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ağır Fonksiyonal Triküspid Regürjitasyonu: “Modifiye Semisirküler Konstriktif Anüloplasti” Tekniği ve Orta Dönem Sonuçları
İbrahim GÖKŞİN, Gökhan ÖNEM, Ahmet BALTALARLI, Mansur ŞAĞBAN, *Arif YILMAZ, *Hakan KARA, **Ufuk Ali TÜRK, ***Nagihan KARAHAN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Denizli
*İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
***İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyak Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
Amaç: Bu yeni annuloplasti yönteminin amacı, De Vega annuloplastide görülen“Bow string fenomeni”ni oluşturan perianüler sütür ayrılmasını engellemek, dilate anulusta simetrik anüler redüksiyon ile ölçülü büzülme sağlamak ve annulusun fizyolojik hareket paternini korumaktır.

Materyal ve Metod: Sol kalp romatizmal kapak hastalıklarına sekonder olarak gelişen ağır fonksiyonal triküspid regürjitasyonuna sahip 25 hasta çalışmaya dahil edildi. Annuloplasti için 0 No ve 2/0 No polipropilen sütür materyali kullanıldı. Sütürlerin herbiri mural anüler segmentin her iki ucunda anteroseptal ve posteroseptal komissüral bölgede fikse edildi ve düğümlendi. 2/0 No polipropilen sütür, 0 No polipropilen sütür ile birlikte serbest duvar annulusunu spiral şekilde total olarak sarmak için kullanıldı. 0 No polipropilen anüler redüksiyon ve konstriksiyon büzme için, 2/0 No polipropilen ise 0 No polipropilen sütürü anüler düzeyde fikse etmek amacıyla kullanıldı.

Bulgular: Onaltı hastada (%66.7) triküspid regürjitasyonunun tümüyle ortadan kalktığı, 4 hastada (%16.7) 1°, 3 hastada (%12.5) 2°, 1 hastada (%4.2) ise 3° rezidüel triküspid regürjitasyonu olduğu görüldü. Atrial fibrilasyonlu 2 hastada (%8.4) ise hafif düzeyde (2.55 ve 2.8 mmHg) transvalvüler gradient tespit edildi. Bir hasta erken postoperatif dönemde düşük kardiyak output nedeniyle kaybedildi. Ortalama takip süresi 17.8 aydı.

Sonuç: Bu yeni annuloplasti yöntemi kolayca yapılabilir. Üstelik, tekrarlanabilir bir yöntemdir ve maliyeti de düşüktür.

Keywords : Triküspid, regürjitasyon, annuloplasti, De Vega anüloplasti, Bow string fenomeni
Viewed : 11398
Downloaded : 2235