ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Anastomoz Alanına Hava Üflenmesi ve Endotel Hasarı
Arif GÜCÜ, Serdar ENER, Selçuk ATASOY, Bilal PERÇİN, İris KAN, *İlkin ÇAVUŞOĞLU, *Fatma Nur KAYA, ***Emine ÖZÇINAR, ***İmer OKAR
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Bursa
*Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa
**Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Bursa
***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Turkey
Amaç: Çalışan kalpte koroner cerrahisinde cerrahi alandaki kanı uzaklaştırmak ve görüşü iyileştirmek amacıyla anastomoz alanına yüksek akımlı gaz üflenmesi kullanışlı bir yöntemdir. Bu yöntemin koroner endotelde oluşturabileceği histopatolojik değişiklikleri araştırmak amacıyla bu deneysel çalışma planlandı.

Materyal ve Metod: Sekiz Mongrel köpek deneğe genel anesteziyle sol torakotomi uygulandı. Sol ön inen koroner arter orta segment “Octopus2” ile stabilize ve buldog klemple oklude edildi. Koroner arteriyotomi sonrası 10 dak süresince filtre edilmiş yüksek akımlı oda havası ile aralıklı üfleme yapıldı. Grup I (n = 8) için işlem bölgesinden, Grup II (n = 8) için oklüzyon yapılan bölgenin proksimalinden doku örnekleri alındı. Arter örnekleri gerekli işlemlerden geçirilerek taramalı elektron mikroskop incelemesine hazırlandı. İnceleme kör yöntemle yapıldı, skorlandı ve sonuçlar istatistik değerlendirmeyle birlikte yorumlandı.

Bulgular: Doku örneklerinin incelemesinde, Grup I’de sadece 1 örnekte endotel hasarı saptanmadı. Altı örnekte Tip I, bir örnekte Tip II hasar oluştuğu belirlendi. Grup II’de 1 örnekte Tip I hasarın oluştuğu, 7 örnekte hasar oluşmadığı görüldü. Grup I ile Grup II arasında endotel hasarı oluşması açısından istatistiksel anlamlı fark olduğu belirlendi.

Sonuç: Filtre edilmiş yüksek akımlı oda havasının 10 dakika süreyle aralıklı üflenmesi sıklıkla Tip I, seyrek olarak Tip II hasara neden olabilmektedir. Endotel hasarı riski nedeniyle koroner cerrahisinde hava üfleme tekniği dikkatle uygulanmalı ve hasarlama olasılığını azaltacak şekilde önlem alınmalıdır.

Keywords : Off-pump, koroner cerrahi, endotel, üfleme, elektron mikroskopisi
Viewed : 11875
Downloaded : 2287