ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnfrapopliteal Bypass Uygulamalarımız
Kazım BEŞİRLİ, Kamran KAZIMOĞLU, Gökçe ŞİRİN, Hasan TÜZÜN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Turkey
Amaç: İnfrapopliteal aterosklerotik tıkayıcı hastalığın tedavisinde popliteal arter, anterior tibial arter, tibioperoneal trunk, posterior tibial arter, peroneal arter ve plantar arterlere bypass uygulaması damar cerrahisi uygulamasında önemli yere sahiptir.

Materyal ve Metod: Çalıflmamızda, 1990-1999 yılları arasında kliniğimizde distal bypass uygulanan 95 hastanın takip ve sonuçları irdelenmifltir. İnflow bölgesi olarak en sık (%71.13) ana femoral arter eksplore edildi. Distal anastomoz, %68.42 ile en sık dizaltı popliteal artere uygulandı. Olguların %13.68’inde posterior tibial artere, %11.58 olguda tibioperoneal trunka ve %6.31 olguda anterior tibial artere distal anastomoz yapıldı. En sık kullanılan greft materyeli otojen safen ven grefti idi.

Bulgular: Dizaltı popliteal artere bypass uygulanan hastalarda 1 ve 2 yıllık açık kalma oranı %88.7 ve %80.2 olarak saptandı. Bu sonuçlar anterior tibial artere, tibioperoneal trunk’a, posterior tibial artere bypass uygulanan olgularda sırasıyla %76.3 ve %67; %81.3 ve %76.6; %78.2 ve %62.3 idi. Ters çevrilmifl otojen safen ven grubunda bir ve iki yıllık açık kalma oranları %87.5 ve %79.4; in situ otojen safen ven grubunda ise %83 ve %75.6 idi. Polytetrafluoroethylene grubunda bu sonuçlar anlamlı olarak düflük idi (%59.5 ve %50.8; p < 0.001).

Sonuç: Tibioperoneal arterlerin hepsi femorodistal bypass cerrahisinde outflow bölgesi olarak kullanılabilir. Otojen safen ven kullanılarak yapılan diz altı bypasslar kolay uygulanabilir ve sonuçları yüz güldürücüdür.

Keywords : Distal bypass, otojen safen ven, greft açık kalma oranı,
Viewed : 10870
Downloaded : 1755