ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER TROMBÜSÜN NEDEN OLDUĞU AKUT MİYOKARD ENFARKTÜSÜ OLGUSUNDA, ACİL KORONER ANJİYOGRAFİ SIRASINDA TROMBÜSÜN YER DEĞİŞTİRMESİ
Sinan DAĞDELEN, * Nuri ÇAĞLAR
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İSTANBUL
*Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İSTANBUL
Akut yaygın anterior miyokard infarktüsü tanısı konulan 42 yaşında bir erkek hastaya primer anjiyoplasti maksadı ile acil koroner anjiyografi yapıldı. Sağ kraniyal pozisyonda yapılan anjiyografide sol ön inen koronerin proksimal kısmında uzun ve %95 darlık yapan trombüs tespit edildi. Bu sırada trombüs gövdesinden koparak koroner arterin distaline doğru akmaya başladı ve bu trombüs akımı anjiyografik olarak net bir şekilde izlendi. Trombüs sol ön inen arterin en distaline ulaşır ulaşmaz hastada ventriküler fibrilasyon gelişti. Bunun üzerine hastaya kardiyopulmoner resisütasyon uygulandı ve başarılı oldu. Hastaya kalıntı trombüs ve unstable plak düşüncesi ile toplam 100 mg/60 dak t-PA uygulandı. Bu tedavi altında hastaya 5 gün sonra kontrol anjiyografi uygulandı ve sol ön inen arterde hiç bir plak formasyonu veya trombüs kalıntısı görülmedi.
Keywords : Koroner trombüs, koroner anjiyografi , Coronary thrombus, coronary anpiography
Viewed : 17886
Downloaded : 5435