ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ERİŞKİN AORT KOARKTASYONUNDA YAMA PLASTİ YÖNTEMİ İLE ONARIM: ORTA-UZUN DÖNEM SONUÇLARI
Melih H. US, Yılmaz CİNGÖZBAY, Kaan İNAN, Arif TARHAN, Ahmet BALTALARLI, Turan EGE, Mutasım SÜNGÜN, Ömer Y. ÖZTÜRK
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İSTANBUL
Amaç:

Yama ile aort koarktasyonu onarımı erişkin olgularda sıkça kullanılan yöntemlerden biridir. Geç dönemde gelişen anevrizmatik dilatasyon bu yöntemin en çok tartışılan sonuçlarındandır. Bu çalışmamızda, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde, Ocak 1988-Ekim 1999 tarihleri arasında opere edilen 62 hastada yama plasti yöntemi uygulanarak ameliyat edilen 58 erişkin olgunun orta-uzun dönem takip sonuçlarını araştırdık.

Materyal ve Metod:

Olguların 52'si erkek (%90), 6'sı ise bayan (%10) idi. Olguların ameliyat öncesi ortalama kan basıncı 175±19 mmHg olarak saptandı. Tüm olgulara kateterizasyon yapıldı. Koarktasyon bölgesindeki gradiyent 95±25 mmHg idi. Koarktasyonun posterior duvarını zayıflatmamak için hiçbir olguda koarktasyon membranı rezeke edilmedi. Yama materyali olarak Teflon yama kullanıldı.

Sonuçlar:

Hiçbir olguda nörolojik sekel gelişmedi. Erken mortalite yoktur. 42 olguda (%72.5) postoperatif dönemde medikal tedavi gerektirecek hipertansiyon mevcuttu. Olgular ortalama 6.7±2 yıl takip edildiler. Postoperatif hipertansif seyreden olguların 32 sinde (%55) ortalama 14. ayda (14±4 ay) antihipertansif tedavi kesildi. Postoperatif dönemde yapılan angiografik kontrollerde 4 olguda (%6.8) rezidüel stenoz saptandı. Hiçbir olguda anevrizma gelişimi saptanmadı.

Yorum:

Erişkin olgularda yüksek hipertansiyonla seyreden aort koarktasyonu, hipertansiyona sekonder gelişebilecek morbidite ve mortaliteyi azaltmak için tedavi edilmelidir. Yama ile aortoplasti yöntemi, erişkin koarktasyon cerrahisinde güvenle uygulanabilen kolay bir yöntemdir. Geç dönemde gelişebilecek anevrizma riskini azaltmak için koarktasyon membranı rezeke edilmemelidir.

Keywords : Erişkin aort koarktasyonu, aortoplasti, koarktasyon membranı, Adult coarctation, patch plasty, intimal shelf
Viewed : 12157
Downloaded : 3988