ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hafif Fonksiyonel Triküspid Regürjitasyonu: Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Seyri ve Postoperatif Rezidüel Triküspid Regürjitasyonunu Gösteren Preoperatif Ekokardiyografik Prediktif Kriterler
İbrahim Gökşin *, Arif Yılmaz Gökhan Önem, Ufuk Ali Türk *, Engin Tulukoğlu Mustafa Saçar, Mansur Şağban
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Denizli
*İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
Amaç: Hafif fonksiyonel triküspid kapak regürjitasyonu (TR) mitral kapak replasmanı sonrası sıklıkla regrese olur veya tümüyle ortadan kalkar, fakat hastaların %13’ünde progresyon şansı vardır. Rezidüel TR postoperatif hasta morbidite ve mortalitesini arttırır. Bu çalışmanın amacı, hafif fonksiyonel TR’nin mitral kapak replasmanı sonrası postoperatif seyrini, postoperatif rezidüel TR kalan veya tümüyle kaybolan hastalar arasında preoperatif ekokardiyografik paremetreler yönünden fark olup olmadığını belirlemekti.

Materyal ve Metod: Hafif fonksiyonel TR’ye sahip 25 hasta çalışmaya dahil edildi. Preoperatif ve postoperatif fonksiyonel TR’nin derecelendirilmesi, renkli doppler ekokardiyografi ile apikal 4 boşluk görüntüsünde sistol sırasında sağ atriyum içerisinde oluşan mozaiklenme alanı ölçülerek yapıldı. Her hasta için, sağ atriyum inferior-superior (RA inf/sup), mediolateral (RA med/lat), sağ ventrikül çıkım yolu (RVOT) ve giriş yolu (RVIT), sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) ve pulmoner arter sistolik basınç (PAPs) ölçümleri ekokardiyografik olarak yapıldı. Verilerin analizleri için Wilcoxon macthed pairs signed rank testi kullanıldı.

Bulgular: Kapak replasmanı sonrası hafif fonksiyonel TR, 12 hastada (%48) tümüyle ortadan kalktı, 14 hastada (%56) regresyon gösterdi, 8 hastada (%32) aynen kaldı, 3 hastada (%12) ise progresyon gösterdi. Postoperatif rezidüel TR kalan ve TR’nin tümüyle kaybolduğu hastaların preoperatif ekokardiyografik ölçümleri sırasıyla RA inf/sup 56.53 ± 8.78 / 50.25 ± 3.33 mm, RA med/lat 44.46 ± 4.71 / 38.16 ± 4.04 mm, RVOT 24.84 ± 2.6 / 24.25 ± 2.49 mm, RVIT 40.69 ± 2.28 / 39 ± 3.71 mm, LVEF %57.69 ± 8.15 / %61.75 ± 5.81, PAPs 58.92 ± 8.97 / 55.33 ± 6.89 mmHg idi. Postoperatif rezidüel TR kalan ve TR’nin tümüyle kaybolduğu hastalar arasında, preoperatif ekokardiyografik paremetreler yönünden sağ atriyum boyutlarında anlamlı farklılık vardı (p < 0.05).

Sonuç: Sonuç olarak, preoperatif sağ atriyum boyutları postoperatfi rezidüel TR için prediktif bir kriterdir.

Keywords : Hafif fonksiyonel triküspid regürjitasyonu, rezidüel triküspid regürjitasyonu
Viewed : 12484
Downloaded : 2264