ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp Transplantasyonu Sonrası Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar
Mustafa Özbaran Tahir Yağdı, Sanem Nalbantgil Ahmet Hamulu, Mehdi Zoghi **, Deniz Nart
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
Amaç: Bu çalışmanın amacı kalp transplantasyonu sonrasında erken ve geç dönemde görülen komplikasyonları değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Şubat 1998 ve Haziran 2002 tarihleri arasında 21 olguya (15 erkek, 6 kadın; ortalama yaş 43.7 ± 14.2) kardiyak transplantasyon uygulanmıştır. Etiyoloji 13 olguda idiyopatik dilate kardiyomiyopati (%61.9), 7’sinde iskemik kardiyomiyopati (%33.3), 1 olgu da ise kapak hastalığı ve dilate kardiyomiyopati (%4.8) idi. Tüm olgularda biatriyal teknikle ortotopik kalp transplantasyonu uygulanmıştır.

Bulgular: Ortalama kardiyak iskemi süresi 163.9 ± 59.5 dakikadır (101-335). Perioperatif mortalite 3 olgu ile %14.3’tür. Postoperatif dönemde 5 hasta kaybedilmiştir. Postoperatif erken dönemde 9 olguda (%42.8) inotropik destek gerekmiştir. Üçü hariç tüm olgular 24 saat içinde ekstübe edilmişlerdir. Sağ kalp yetmezliği, akut rejeksiyon ve akut böbrek yetmezliği perioperatif dönemde gözlenen en belirgin komplikasyonlardır. Akut rejeksiyon (9 hasta, %42.8) ve enfeksiyon (11 hasta, %52.4) erken takip dönemindeki morbiditelerin çoğundan sorumludurlar. Bir olguda transplantasyon sonrası 2. ayda akciğerde lenfoproliferatif hastalık saptanmıştır. İlk 6 ay içinde 3 olguda mortalite gözlenmiştir. Geç dönemde bir olguda fatal sonuçlanan mediastinal lenfoproliferatif hastalık, diğer bir olguda ise ayakta Kaposi sarkomu tespit edilmiştir. Olguların önemli bölümünde geç dönemde hipertansiyon (7 hasta %33.3), renal disfonksiyon (5 hasta %23.8) ve insüline bağımlı diyabet (2 hasta %9.5), hiperlipidemi (9 hasta %42.9) ortaya çıkmıştır. Koroner anjiyografi ve intravenöz ultrasonografi tetkikleri sonrası 2 olguda geç dönem allograft vaskülopatisi saptanmıştır.

Sonuç: Erken dönemde akut rejeksiyon ve enfeksiyonlar mortalite ve morbiditenin en önemli nedenleridir. Geç dönemde ise immunsupressif tedavinin metabolik yan etkileri yanında maligniteler ve allogreft vaskülopatisi de gözlenmektedir.

Keywords : Kalp transplantasyonu, son-dönem kalp yetersizliği, immunsupresyon
Viewed : 16511
Downloaded : 2683