ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Karotis Arter Aterom Plaklarında Chlamydia Pneumoniae ve Helicobacter Pylori DNA’sının Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanması
Mehmet Kaplan *, Serap Şimşek Yavuz **, Vedat Köksal Bayer Çınar
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, İstanbul
**Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı, İstanbul
Amaç: Aterosklerozun patogenezi multifaktöriyeldir ve hala tartışmalıdır. Konvansiyonel risk faktörleri, ateroskleroz patogenezini tam olarak açıklayamamaktadır. Uzun süredir ateroskleroz patogenezinde bazı mikroorganizmaların, özellikle Chlamydia pneumoniae ve Helicobacter pylori’nin olası rolü ileri sürülmektedir, ancak konu hala çözümlenmiş değildir. Bu çalışmada, karotis arter aterom plaklarında C. pneumoniae ve H. pylori DNA’sının varlığı (polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi ile araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Bu prospektif çalışmaya cerrahi girişim için merkezimize başvuran değişik tipte aterosklerotik hastalığı olan 104 ardışık hasta dahil edildi. Karotis endarterektomi yapılan hastaların karotis arterlerinden elde edilen 52 aterosklerotik plak örneği çalışma grubunu, koroner arter bypass greft operasyonu geçiren hastaların asandan aortalarının makroskobik olarak sağlıklı bölgeleri kontrol grubunu oluşturdu. Endarterektomi örneklerinde C. pneumoniae ve H. pylori DNA’larının varlığı araştırıldı.

Bulgular: C. pneumoniae DNA’sı, 52 aterom plağının 16’sında (%30.77), 52 makroskobik olarak sağlıklı asandan aort duvar örneklerinin ise 1’nde (%1.92) saptandı (p < 0.001). H. pylori DNA’sı ise, 52 aterom plağının 9’unda (%17.31) saptanırken kontrol grubunda görülmedi (p = 0.003). Elli iki plağın 25’inde (%48) ya C. pneumoniae ya da H. pylori DNA’sı saptandı.

Sonuç: Sağlıklı vaskuler duvar örnekleri ile karşılaştırıldığında, aterosklerotik plaklarda C. pneumoniae ve H. pylori DNA’sının yüksek insidansı, bu mikroorganizmaların aterogenez patogenezinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Keywords : Ateroskleroz, Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, polimeraz zincir reaksiyonu
Viewed : 12034
Downloaded : 2975