ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Diyaframatik Herniye Bağlı İntratorasik Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu
Abdullah Erdoğan, İrfan Eser, Abid Demircan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya
Yetişkinlerde görülen diyaframatik hernilerin etiyolojisinde genellikle travma hikayesi vardır. Biz, yetişkin bir hastada travma hikayesi olmaksızın solda Bochdalek açıklığı lokalizasyonundan herniye olan midenin intratorasik perforasyonu sonucu gelişen bir ampiyem vakası bildirdik. Bochdalek açıklığından gelişen herniler genellikle erken infant ve çocukluk döneminde solunum sıkıntısı ile kendini gösterir, yetişkin döneme kadar semptom vermeden kalmaları oldukça nadir görülür. Elli altı yaşında erkek hasta akut başlayan epigastrik ağrı ve hematemez ile acil servise kabul edildi. Solda plörezi tanısı ile tüp torakostomisi uygulandı. Semptomları gerilemeyen hastaya sol torakotomi yapıldı. Eksplorasyonda diyaframda Bochdalek açıklığından mide fundusunun toraks içine geçerek perfore olduğu tespit edildi. Mide ve diyafram primer sütüre edildi. Epigastrik ağrı ile gelen bir hastada solda plörezi varsa travma olsun, ya da olmasın diyafram hernisi ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir.
Keywords : Diyaframatik herni, intratorasik mide perforasyonu
Viewed : 16016
Downloaded : 2890