ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar
Hüseyin Okutan, Turhan Yavuz, Oktay Peker, Cumhur Tenekeci, Harun Düver, Ahmet Öcal, Erdoğan İbrişim, Ali Kutsal
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Isparta
Amaç: Bu çalışmanın amacı kliğimizde ameliyat olan hastalarda EuroSCORE skorlama sisteminin uygunluğunu değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Aralık 1999 ile Ekim 2001 tarihleri arasında, merkezimizde kardiyopulmoner bypass kullanılarak kalp ameliyatı geçiren 319 hastanın verileri toplandı. Risk skorlama sistemi olarak EuroSCORE kullanıldı. Sık görülen risk faktörlerinin dağılımı şu şekilde oldu: kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%10.97), nörolojik disfonksiyon (%4.38), geçirilmiş kalp ameliyatı (%3.76), kararsız anjina pektoris (%22.88), sol ventrikül fonksiyonlarında bozulma (%28.21), yakın zamanda geçirilmiş miyokard infarktüsü (%18.18) ve non-elektif ameliyat (%3.13). Skorlama sistemi üç farklı risk grubunda uygulandı. Hastalar 2 veya daha az puan almışlarsa düşük risk grubu, 3-5 puan almışlarsa orta risk grubu, 6 puan ve üzerinde almışlarsa yüksek risk grubu olarak değerlendirildi.

Bulgular: Beklenen ve gerçekleşen mortalite değerleri düşük (n = 160), orta (n = 111), ve yüksek (n = 48) risk grupları için, %1.09 ± 0.06 karşı %0.63 ± 0.63, %3.68 ± 0.74 karşı %3.60 ± 1.78 ve %7.44 ± 0.32 karşı %6.25 ± 3.53 olarak gerçekleşti. Hastaların tamamına bakıldığında beklenen ve gerçekleşen mortalite oranları %2.95 ± 0.14 karşı %2.51 ± 0.88 oldu. Üç grup içinde beklenen ve gerçekleşen mortalite arasında istatistiksel fark yoktu (p > 0.05). ROC eğrisinin altındaki alan 0.71 olarak bulundu.

Sonuç: EuroSCORE kalp cerrahisinin değerlendirilmesi için basit, objektif ve çağdaş bir sistemdir. Bizim kliniğimizde mortalitenin öngörülmesinde EuroSCORE’u başarılı bir sistem olarak bulduk. Türkiye de yaygın olarak kullanılmasını öneriyoruz.

Keywords : Açık kalp cerrahisi, EuroSCORE, mortalite, sonuçlar
Viewed : 17023
Downloaded : 4442