ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp Transplantasyonu Sonrası İmmunsupressif Tedavide Siklosporin Düzeyinin Monitorizasyonu ve Önemi
Mehmet Ali Özatik Şeref Küçüker, Mustafa Balcı Deniz Süha Küçükaksu
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
*Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmunoloji Laboratuarı, Ankara
Amaç: Siklosporin kalp transplantasyonu sonrası immunsupressif tedavide kulanılan temel ilaç olup, doz monitorizasyonu 0. ve 2. saatlerde bakılan kan düzeyi ile yapılmaktadır. Böbrek ve karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda etkin kan düzeyinin 2. saatte bakılan düzey olduğu bildirilmekle birlikte, kalp nakli yapılan hastalarda bu konudaki veriler kısıtlıdır.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde Mayıs 1998 - Mayıs 2002 tarihleri arasında 18 hastaya ortotopik kalp transplantasyonu gerçekleştirildi ve tüm hastalara üçlü immunsupressif (siklosporin, azatioprin, kortikosteroid) tedavi başlandı. Siklosporin kan düzeyi takibi ilk 9 hastada 0. saat (C0) monitorizasyonu ile son 9 hastada ise C0 ve 2. saat (C2) monitorizasyonu ile gerçekleştirildi. Hastalarda ilaç dozları ilk 3 ay için C0 250-300ng/ml, C2 1100-1300 ng/ml olacak şekilde ayarlandı ve daha sonra giderek azaltıldı.

Bulgular: Sadece C0 takibi yapılan hastalardan 6’sında endomiyokardiyal biyopsi kontrollerinde grade 1A -3A arasında değişen akut rejeksiyon bulgusu görülürken (%66), C0 ve C2 takibi birlikte yapılan grupta sadece 1 hastada grade 1A rejeksiyon saptandı. Ancak C0 düzeyleri istenen seviyelerdeyken C2 düzeyi hedeflenen düzeyi aşan hastalarda siklosporin yan etkileri (%44) ve ciddi enfeksiyon (%22) saptandı.

Sonuç: Kalp transplantasyonu yapılan hastalarda siklosporin tedavisinde C2 monitorizasyonu ideal kan düzeyini göstermekle birlikte yeterli hedef düzeyini saptamada daha geniş çalışmalara gereksinim vardır.

Keywords : Kalp transplantasyonu, siklosporin, immunsupresyon, endomiyokardiyal biyopsi
Viewed : 17855
Downloaded : 3123