ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yüksek Rakımın Mitral Stenozda Pulmoner Hipertansiyon ve Cerrahi Morbidite Üzerine Etkisi
Veysel Kutay *, Başar Sareyyüpoğlu *, Kaan Kırali *, Cevat Yakut
Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Van
*Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Deniz seviyesinden ortalama 1750 m yüksekte yaşayıp romatizmal kalp hastalığı nedeniyle mitral kapak replasmanı (MVR) yapılan hasta grubu ile deniz seviyesine yakın bölgelerde yaşayan benzer özellikteki hasta grubu karşılaştırılarak yüksek rakımın pulmoner tansiyon ve cerrahi morbidite üzerine etkileri incelendi.

Materyal ve Metod:Romatizmal mitral stenoz tanısı konulup MVR operasyonu gerçekleştirilen her biri 50 olgudan oluşan iki grup oluşturuldu. Grup I yüksek rakımda yaşayan, Grup II deniz seviyesine yakın bölgelerde yaşayan hastalardan oluşturuldu. Her iki grup demografik özellikler, semptom süresi ve şiddeti, peroperatif ve postoperatif bulgular yönünden retrospektif olarak değerlendirildi. Her iki gruptaki tüm hastalara mekanik protez kapak implante edildi.

Bulgular: Her iki grupta yaş ortalaması, cinsiyet dağılımı, ortalama semptom süresi, fonksiyonel kapasite, mitral kapak alanı, orta-ileri triküspid kapak yetersizliği varlığı yönünden anlamlı bir farklılık görülmedi. Grup I'de pulmoner arter basıncı (PAB) sistolik 64 ± 13 mmHg, ortalama 31 ± 7 mmHg iken, Grup II'de sırası ile 49 ± 11 mmHg ve 21 ± 5 mmHg (p < 0.01), sol atriyum çapı Grup I'de 6.3 ± 1.4 cm iken, Grup II'de 4.8 ± 0.7 cm (p < 0.01) bulundu. Her iki grupta intraoperatif kriterler (MVR tekniği, kardiyopleji kullanımı, kros klemp zamanı, sol atriyal trombektomi, triküspid kapak rekonstrüksiyonu, inotrop kullanımı), postoperatif komplikasyonlar ve hastane mortalitesi bakımından belirgin farklılık bulunmadı.

Sonuç: Yüksek rakımda yaşayan Grup I hastalarında PAB'nin ve geç tanı konmasına bağlı sol atriyum çaplarının Grup II'ye göre daha yüksek olmasına karşın, bu yükseklikte yaşamanın peroperatif sonuçlar ve major komplikasyonlar üzerine direkt etkisi olmadığını düşünmekteyiz.

Keywords : Yüksek rakım, pulmoner hipertansiyon, mitral stenoz, kapak replasmanı, sol atriyum
Viewed : 14867
Downloaded : 2773