ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pektus Ekskavatum ve Karinatum Deformitesinin Cerrahi Düzeltilmesi: 223 Olguluk 5 Yıllık Tecrübe
Sedat Gürkök, Mehmet Dakak, Onur Genç, Alper Gözübüyük, Kunter Balkanlı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Kliniğimizde cerrahi tedavi ile düzeltilen pektus ekskavatum ve karinatum deformiteli olguların 5 yıllık sonuçlarını irdelemek.

Materyal ve Metod: Ekim 1997 – Mayıs 2002 yılları arasında 223 olguya pektus deformite düzeltilmesi ameliyatı uygulandı. Seksendokuz olguya modifiye Ravitch tekniği, 53 olguya otolog kartilaj implantasyon tekniği, 81 olguya rezorbe olabilen plak tekniği kullanıldı.

Bulgular: Ortalama hastanede kalış süresi 16.6 ± 3 gün olarak tespit edildi. Hiçbir olguda majör komplikasyon gözlenmedi. Toraks stabilitesi tüm olgularda ortalama 27.08 ± 5 gün olarak tespit edildi. Postoperatif erken komplikasyon olarak toplam 13 olguda seroma, 5 olguda cilt insizyonu enfeksiyonu ve 11 olguda pnömotoraks tespit edildi. Geç postoperatif komplikasyon olarak 3 hafif derecede, 1 orta derecede rekürrens gözlendi.

Sonuç: Pektus ekskavatum ve karinatum deformitesi psikolojik ve kozmetik nedenlerden dolayı başarılı bir şekilde cerrahi ile düzeltilebilir. Sternum fiksasyonu için kullanılan metal destekleri çıkarmak, ikinci bir ameliyat gerektirmektedir. Ayrıca kullanılan bu metal desteklerin yerinden oynaması ile ciddi komplikasyonlar oluşabilmektedir. Rezorbe olabilen plak kullanılan olgularda vücutta yabancı bir cisim olmaması, ikinci bir operasyonu gerektirmemesi ve oluşabilecek ciddi komplikasyonlara neden olmamasından dolayı birçok avantajlara sahiptir.

Keywords : Pektus ekskavatum, pektus karinatum, rezorbe olabilen plak, otolog kartilaj
Viewed : 12734
Downloaded : 3330