ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnfrapopliteal Arterlere Yapılan Bypass Cerrahisinin Ekstremite Kurtarılmasındaki Önemi
Kerim Çağlı *Hilmi Tokmakoğlu, Özer Kandemir Murat Bayazıt
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
*Bayındır Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara
Amaç: Bu çalışmada infrapopliteal arteriyel revaskülarizasyon cerrahisinin uzun dönem sonuçları bildirilerek alt ekstremite kurtarılmasında bypass cerrahisinin önemi irdelendi.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde 1991 ile 2001 yılları arasında ekstremite kurtarma amaçlı infrapopliteal bölgeye cerrahi girişim yapılan 72 hasta incelendi. Fontain sınıflamasına göre hastaların 48’i üçüncü evrede, 24’ü dördüncü evrede idi. Uzun dönem açıklıklarını ve ekstremitenin son durumunu değerlendirmede renkli doppler ultrasonografi ve anjiyografi tetkikleri ile fizik muayene yöntemleri kullanıldı.

Bulgular: Hastalar 21.3 ± 15.9 ay (1-60 ay) süreyle izlendi. Bu sürede kümülatif greft açıklık oranı %42, ekstremite kurtarılma oranı %51 idi. Safen ven grefti kullanma tekniklerinden revers ve in situ arasında patens açısından fark yokken (p > 0.05), transloke teknikte patens oranları oldukça düşük bulundu (p < 0.05).

Sonuç: İnfrapopliteal arterlere yapılan bypass operasyonları, uzun dönem sonuçlarının iyi olması ve ekstremite kurtarılma oranlarındaki yüksekliği nedeniyle oldukça yararlıdır. Bu cerrahinin özenle seçilecek hastalara uygulanması yaşam kalitesini artıracaktır.

Keywords : İnfrapopliteal bypass, ekstremite kurtarılması, in situ, tibial arter
Viewed : 10003
Downloaded : 2127