ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Bypass Sonrası Hastalarda Greft Açıklığı, Hastalık İlerlemesi ve Tekrar Girişim Oranının Orta Dönem Anjiyografik Değerlendirilmesi
Hilmi Tokmakoğlu, Özer Kandemir, Bora Farsak, Serdar Günaydın, Hakan Aydın, Cem Yorgancıoğlu,*Kaya Süzer,
Özel Bayındır Ankara Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
*Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kocaeli
Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı pompalı ve pompasız koroner arter bypass cerrahisi (KABG) uygulanmış 619 hasta da orta-dönem anjiyografik sonuçları, hastalık ilerlemesi ve tekrar girişim oranının belirlenmesiydi.

Materyal ve Metod: Haziran 1992 ile Aralık 2001 yılları arasında KABG uygulanmış 619 hastada (Pompalı KABG n: 509, pompasız KABG n: 110) ortalama 52.3 ± 15.8 ay sonra kontrol koroner anjiyografik muayene yapıldı. Toplam 1689 bypass değerlendirildi. Greftlerin açıklık oranları, yeni gelişmiş damar lezyonları ve re-intervasyonlar incelendi.

Bulgular: Ortalama hasta yaşı pompalı grupta 55.2 ± 9.3, pompasız grupta 52.9 ± 10.1 yıl idi. Pompalı grupta hastaların %12.9 kadın iken pompasız grupta bu oran %21.8 idi. Operasyon ile anjiyografik değerlendirme arasında ki süre pompalı grupta 55.4 ± 17.6 ay, pompasız grupta ise 49.1 ± 12.8 aydı. Sol internal mammariyan arter ve safen ven greftleri’nin açıklık oranları pompalı grupta %93, %75.4, pompasız grupta %91 ve %66 idi. Pompalı grupta 131 olguda (%25.7) toplam 144 hemodinamik olarak anlamlı yeni damar lezyonu, 112 olguda (%22) toplam 126 tekrar girişim, pompasız grupta ise 29 olguda (%26.3) toplam 33 yeni damar lezyonu ve 23 olgu da (%20.9) toplam 23 tekrar girişim yapıldığı saptandı.

Sonuç: Bu çalışmanın pompalı ve pompasız CABG uygulanan hastalarda orta-dönem anjiyografik sonuçlarının değerlendirilmesi açısından bir fikir verdiğine inanmaktayız. Daha fazla sayıda olgu içeren çağdaş yöntemlerle yapılacak tamamlayıcı çalışmalar gereklidir.

Keywords : KABG, koroner anjiyografi
Viewed : 10523
Downloaded : 2126