ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI KANAMA NEDENİYLE YAPILAN REEKSPLORASYONUN RİSK FAKTÖRÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakan GERÇEKOĞLU, Süheyla KESER, Serap ŞİMŞEK, Bige AYDIN, Serdar EVRENKAYA, Tufan ŞENER, Remzi TOSUN, Ergin EREN, Azmi ÖZLER
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL
Erken postoperatif dönemde kanama nedeniyle reeksplorasyon, morbidite yönünden önemli bir risk faktörüdür. Çalışmamızda Kasım 1998 - Aralık 1999 tarihleri arasında kardiyopulmoner bypass kullanılarak opere edilen toplam 1622 hasta retrospektif olarak incelendi. Reeksplore edilen 28 hastada multivaryant stepwise logistic regresyon analizi yapılarak, yaş, cinsiyet, ameliyat türü, acil ameliyat, geçirilmiş kardiyak operasyon, kanama zamanı, antikoagülan kullanımı, renal yetmezlik, diabetes mellitus, NYHA (New York Heart Association) klas, kardiyopulmoner bypas ve kros klemp süreleri olası kovaryantlar olarak alındı. Reeksplore edilen hastalarla, edilmeyen hastalar mediastinit ve yara enfeksiyonu gelişimi, ARDS (akut respiratuar disstress sendromu), renal yetmezlik ve stroke oluşumu yönünden karşılaştırıldı. Reeksplorasyon oranı %1.7 iken, erken kanamada etkili 3 faktör bulundu: ileri yaş ( p< 0.03 ), geçirilmiş kardiak operasyon ( p< 0.003 ), uzamış kardiyopulmoner bypass zamanı ( p< 0.04 ). Reeksplorasyon grubunda mediastinit ve sternal yara enfeksiyonu gelişme riskinin daha yüksek olduğu tesbit edilmiştir ( p< 0.02 ve p< 0.01 ). Daha dikkatli yapılacak cerrahi kanama kontrolleri dışında, perioperatif ve postoperatif kullanım için geliştirilen uygun hemostatik yöntemler ile kanamalar azalacaktır.
Keywords : Kardiyopulmoner bypass, kanama, reeksplorasyon, Cardiopulmonary baypss, bleeding, reexploration
Viewed : 17107
Downloaded : 3368