ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnternal Torasik Arterin Hazırlanmasında Vazodilatator İlaçlar Gerçekten Gerekli mi?
Melih Hulusi Us, Alaaddin Pekediz, Mutasım Süngün, Kaan İnan, Kerim Çağlı, *Şükrü Yıldırım, Enver Duran,
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada, internal torasik arterin hazırlanması sırasında topikal vazodilatasyon amacı ile uygulanan papaverin, verapamil, nitrogliserin ve nitroprussidin etkisinin araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Koroner bypass ameliyatı yapılacak olan 10 hastadan alınan internal torasik arter doku örnekleri her biri yaklaşık 0.5 cm olmak üzere beş ayrı gruba ayrıldı. Grup 1’de serum fizyolojik (kontrol = plasebo), Grup 2’de papaverin, Grup 3’te verapamil, Grup 4’te nitrogliserin ve Grup 5’te nitroprussid solüsyonu eşit süreli olarak internal torasik arter örneklerine uygulandı. İnternal torasik arter örnekleri hazırlık aşamasından sonra ışık mikroskopisinde incelendi.

Bulgular: Örneklerin endotel hücre kaybı ve internal torasik arter lümen çapı yönünden incelemeler ışık mikroskobu ile yapıldı. Her bir grup için ortalama lümen çapı hesaplandı. Papaverin, verapamil, nitrogliserin ve nitroprussid grubunda değerler kontrol grubuna yakındı (p > 0.05).

Sonuç: Vazodilatatör solüsyonlarıyla (papaverin, verapamil, nitrogliserin veya nitroprussid solüsyonu) hazırlanan internal torasik arter örneklerinde endotel hücre bütünlüğünün ve arter çapının kontrol grubuna benzer olduğu, bu nedenle internal torasik arterin hazırlanmasında vazodilatatörlere gerek olmadığını düşünmekteyiz.

Keywords : İnternal torasik arter, endotel hasarı, vazodilatatör
Viewed : 11383
Downloaded : 1986