ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tip I Akut Aort Disseksiyonunda Malperfüzyon
*Ömer Tetik, Yüksel Atay, Tanzer Çalkavur, Tahir Yağdı, Anıl Ziya Apaydın, Hakan Posacıoğlu, Fatih İslamoğlu, Suat Buket
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
*Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Amaç: Tip I akut aort disseksiyonun önemli bir komplikasyonu olan malperfüzyon karşımıza miyokardiyal, serebral, visseral ve ekstremite iskemisi şeklinde çıkar. Bu çalışmada kliniğimizde malperfüzyon bulguları olan tip I aort disseksiyonlu olgulara yapılan acil cerrahi müdahale, malperfüzyonun dağılımı ve mortalite oranının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde acil olarak ameliyat edilen 83 akut tip I aort disseksiyonu olgusu içinde 23’ü erkek, 4’ü kadın olan 27 hastada tespit edilen 36 malperfüzyon retrospektif olarak değerlendirildi. Bütün hastalar derin hipotermik sirkulatuvar arrest altında ameliyat edildi. Cerrahi işlem olarak 9 hastada asandan aort ± arkus greft replasmanı, 14 hastada asandan aort greft replasmanı ve aort kapak resuspansiyonu, 3 hastada kompozit kapaklı greft ile aort kapak, asandan aort ± arkus replasmanı yapıldı.

Bulgular: Bu hastalarda toplam 36 malperfüzyon saptandı. Ekstremite malperfüzyonu sayısı 19, miyokard 6, serebral 7 ve visseral 4 olarak tespit edildi. Tip I akut aort disseksiyonu nedeni ile acil olarak ameliyat edilen hastalarda toplam mortalite oranı %26 olarak bulundu. Malperfüzyon bulunmayan hastalarda mortalite oranı %19 olarak tespit edildi. Malperfüzyonlu hastalarda global mortalite %40.7 iken, 16 olgu (%59.3) takip altındadır.

Sonuç: Tip I akut aort disseksiyonunda asandan aort replasmanı ve yalancı lümeni kapatmanın öncelikli tedavi şekli olduğu ve periferik vasküler cerrahi girişimlerin nadir başvurulması gereken cerrahi yöntemler olduğu kanısındayız.

Keywords : Malperfüzyon, aort disseksiyonu, sirkulatuvar arrest, yalancı lümen
Viewed : 12499
Downloaded : 2306