ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Atriyal Fibrillasyonda Risk Faktörleri
Hakan Kara, *Gökhan Önem, *İbrahim Gökşin, Mert Kestelli, İbrahim Özsöyler, Ali Vefa Özcan, Levent Yılık,Nagihan Karahan
Ali Gürbüz
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
*Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
Amaç: Koroner arter bypass cerrahisi sonrası en sık rastlanan aritmi atriyal fibrillasyondur. Bu retrospektif çalışmanın amacı koroner arter cerrahisi uygulanan hastalarda atriyal fibrillasyon sıklığını ve perioperatif risk faktörlerini saptamaktır.

Materyal ve Metod: Eylül 1998 - Mayıs 1999 tarihleri arasında koroner arter bypass cerrahisi uygulanan ardışık 130 hastanın 25’inde (%19.23) postoperatif atriyal fibrillasyon saptandı. Hastaların 104’ü erkek (%80), 26’sı kadındı (%20). Yaş aralığı 29-74 olup, erkeklerde ortalama yaş 60 ± 7.6, kadınlarda 59 ± 7.2 yıl idi.

Bulgular: Postoperatif atriyal fibrillasyon gelişen hastalarda 70 yaş ve üzerinde olma oranı 8/25 (%32) iken, postoperatif sinüs ritminde olan hastalarda bu oran 6/105 (%5.7) olarak bulundu (p < 0.001). Atriyal fibrillasyon saptanan hastalarda preoperatif kalsiyum kanal blokeri kullanma oranı sinüs ritmindeki hastalara göre anlamlı olarak fazla belirlendi [sırasıyla 11/25’e (%44) karşın 18/105 (%17.1); p = 0.008].

Sonuç: Yaş ve preoperatif kalsiyum kanal blokeri kullanımı koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif atriyal fibrillasyon gelişimi için risk faktörü olarak saptanmıştır.

Keywords : Atriyal fibrillasyon, koroner arter bypass cerrahisi, kalsiyum kanal blokeri
Viewed : 24050
Downloaded : 1997