ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Derin Hipotermik Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Juguler Venöz Satürasyon Takibi
Hidayet Tarık Kızıltan, *Mehmet Baltalı, **Ahmet Bilen, Rıza Türköz, Atılay Taşdelen, Sait Aşlamacı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Adana
*Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana
**Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Hastanesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Adana
Amaç: Derin hipotermik sirkülatuvar arrest nörolojik fonksiyonları olumsuz etkileyebilmektedir ve sirkülatuvar arrest uygulanan hastalarda merkezi sinir sistemine ait fizyolojik verilerin takibi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde uygulanan derin hipotermik sirkülatuvar arrest vakalarında kardiyopulmoner bypass soğuma-ısınma dönemlerinde juguler venöz satürasyonun izlenmesi ve juguler venöz satürasyonun arrest öncesinde soğumanın yeterliliğini değerlendirmede iyi bir parametre olup olmadığının saptanmasıdır.

Materyel ve Metod: Ağustos 1999 ve Mart 2002 döneminde, toplam 33 hastada derin hipotermik sirkülatuvar arrest uygulandı. Bu hastaların 18 tanesinde juguler venöz satürasyon takibi yapılabildi. Ameliyat endikasyonları aort anevrizması (n = 15) veya akut aort disseksiyonu (n = 3) idi. Ameliyatlarda hipotermik kardiyopulmoner bypass (233 ± 60 dak), kardiyoplejik arrest (105 ± 37 dak), total sirkülatuvar arrest (22 ± 7 dak) kullanıldı. Sekiz hastada koroner arter bypass greftleme ameliyatı uygulandı.

Bulgular: Juguler venöz satürasyon ortalama değerleri soğuma sırasında 32, 28, 24, 20 ve 11-14°C’de değişen sıcaklıklarda sırasıyla %70 ± 11, %80 ± 8, %87 ± 5, %95 ± 2 ve %98 ± 1; ısınma sırasında ise 16, 20, 24, 28, 32 ve 36°C’de sırasıyla %87, %89, %80, %76, %69 ve %54 olarak gözlendi. Bütün hastalar nörolojik olarak normal ve ortalama 14 ± 7 gün sonrasında eksterne edildi.

Sonuç: Hipotermik kardiyopulmoner bypass sırasında juguler venöz satürasyon vücut sıcaklığı ile ters orantılı olarak değişmektedir. Onbir ve 14°C’lik hipotermik kardiyopulmoner sırasında juguler venöz satürasyonun %97 ve üstünde bulunması, serebral soğumanın homojen olduğunun ve 30 dakikaya kadar güvenli bir sirkülatuvar arrest uygulanabileceğinin göstergesi olabilir.

Keywords : Derin hipotermik sirkülatuvar arrest, juguler venöz satürasyon
Viewed : 14795
Downloaded : 2543