ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Prostetik Vasküler Greft Cinsleri ve Uzun Dönem Sonuçları
Abdullah Erdoğan, İrfan Eser, Tarık Türk, Uğur Gürses, Abid Demircan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya
Amaç: Anevrizma veya stenotik aterosklerotik hastalıkların bypass prosedürü ile tedavisinde kullanılan prostetik vasküler greftlerin cinsleri ve uygulama pozisyonlarına göre uzun dönem sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma düzenlenmiştir.

Materyal ve Metod: 1990-2000 yılları arasında Dacron ve Polytetrafluoroethylene (PTFE) greft kullanılan toplam 316 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 8 tanesi (%2.5) kadın, 308 tanesi (%97.5) erkek ve yaş ortalaması 61 ± 9.2 yıl (28-72 yıl) idi. Prostetik greftlerin 134 tanesi (%42.5) Dacron ve 182 tanesi (%57.5) PTFE idi. Hastaların 105 tanesine (%33.2) anevrizma, 211 tanesine (%66.8) stenoz veya oklüzyon nedeni ile greft uygulanmıştı. Greftin cinsi ve uygulama pozisyonuna göre geç dönemde, postoperatif ilk bir aydan sonra görülen komplikasyonlar araştırıldı. Uzun dönemde greft cinsi ve uygulama pozisyonuna göre oklüzyon oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların tümü en az 2 yıl olmak üzere ortalama 6 ± 3.1 yıl (2-12 yıl) izlendi. Peroperatif olarak toplam 3 hasta (%0.9) kaybedildi. Dacron greft kullanılan hastaların 18 tanesinde (%13.4) greft oklüzyonu, 11 tanesinde (%8.2) greft enfeksiyonu görüldü. PTFE greft kullanılan hastaların 12 tanesinde (%6.6) greft oklüzyonu ve 11 tanesinde de (%6) greft enfeksiyonu görüldü. Sekonder oklüzyon oranları Dacron greft kullanılan hastalarda %38.8 iken, PTFE greft kullanılan hastalarda %16.6 olarak bulundu. Primer ve sekonder oklüzyonlar en sık femoro-popliteal ve ekstra-anatomik (femoro-femoral) pozisyonda uygulanan Dacron greftlerde görüldü. Bu greftlerin postoperatif 5 yıl içinde sırası ile 4 (%80) ve 2 (%66.6) tanesinin oklüde olduğu tespit edildi (p < 0.05). Benzer şekilde greft enfeksiyon oranlarının da Dacron greftlerde daha sık olduğu (%8.2) belirlendi (p < 0.05).

Sonuç: Ekstra-anatomik ve femoro-popliteal bypass prosedürlerinde primer ve sekonder oklüzyon oranları ve greft enfeksiyon oranları araştırıldığında PTFE vasküler greftlerin Dacron greftlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede üstün oldukları tespit edilmiştir.

Keywords : Prostetik vasküler greft, Dacron, PTFE
Viewed : 15958
Downloaded : 3804