ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KALP KASI BANDINDA CERRAHİ TEDAVİ: Suprakoroner Miyotomi
Ergun DEMİRSOY, Harun ARBATLI, Mehmet ÜNAL, Selim TANSAL, Naci YAĞAN, Kubilay KORKUT, Mehmet ÖZKÖKELİ, Deniz ŞENER, Bingür SÖNMEZ
Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL
Amaç:

Kalp kası bandı (miyokardiyal bridge) çoğu kez selim seyreden ve nadiren cerrahi girişim gerektiren bir anomalidir. Bu çalışmada miyokardiyal bridge tanısı ile opere edilen hastalar, retrospektif olarak değerlendirilerek cerrahi endikasyonun sınırları belirlendi.

Yöntem:

Hastane' mizde 1990 - 2000 tarihleri arasında kalp kası bandı tanısıyla 7 hasta opere edildi. Hastaların tümü erkek ve yaş ortalaması 46.42 + 11.08 (28.00-60.00) idi. Üç hastada sadece suprakoroner miyotomi, diğer hastalarda ise miyotomiye ek olarak koroner bypass yapıldı.

Bulgular:

Hastalarda ameliyat sonrasında ve uzun dönem takiplerinde herhangi bir mortalite veya morbidite gözlenmedi ve 4 ay ile 9 yıl arasında değişen takiplerinde, semptomların kaybolduğu ve normal fonksiyonel kapasitede bulundukları saptandı.

Sonuç:

Medikal tedaviye cevap vermeyen kalp kası bandı bulunan, miyokardiyal kompresyonun %51-100 arasında olduğu saptanan hastalarda, suprakoroner miyotomi tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.

Keywords : Kalp kası bandı, miyotomi, miyokard iskemisi, Myocardial bridging, myotomy, myocardial ischemia
Viewed : 53609
Downloaded : 13494