ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Santral Venöz Kateter Embolizasyonu: Olgu Sunumu
Nazmiye Selçuk Kapısız, Hasan Fahri Kapısız, Orhan Veli Doğan, *Cahit Kocakavak, Ertan Yücel
SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
*SSK Ankara Eğitim Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği, Ankara
Santral venöz kateter uygulama sıklığı son yıllarda hızla artış göstermektedir. Kısa süreli santral kateterizasyona bağlı komplikasyon oranı %5'den fazla olup, kateterizasyon süresine bağlı olarak bu oran artmaktadır. Kateter fragmanlarının embolizasyonu ile birlikte yaygın santral venöz trombüs gelişmesi nadir ve ciddi bir komplikasyondur. Bu yazıda, diyaliz için sağ subklavyan ven kateterizasyonu yapılan iki ayrı hastada görülen kateter embolizasyonu incelenmiş ve bu olgulardan yola çıkılarak santral venöz kateter embolizasyonunun oluş biçimi, bulguları ve tanısı, tedavisindeki cerrahi ve perkütan teknikler literatür gözden geçirilerek tartışılmıştır.
Keywords : Kateter, embolizasyon, venöz tromboz, subklavyan ven
Viewed : 20036
Downloaded : 4035