ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Farklı Hipotermik Kardiyopulmoner Bypass Koşullarında Rokuronyum ile Rezidüel Nöromusküler Blok
Fatma Bilgin, Tuncer Koçak, Fahriye Güler, Halide Oğuş, Erdal Turan, Atakan Erkılınç, Rezan Yaltırık, Füsun Güzelmeriç
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Amaç: Bu çalışma, koroner bypass operasyonlarında orta etkili yeni bir nondepolarizan nöromusküler bloker olan rokuronyum ile oluşabilecek rezidüel nöromusküler blok düzeylerini araştırmak amacıyla prospektif, randomize olarak planlandı.

Materyal ve Metod: Hastanemiz etik kurulu izniyle elektif koroner bypass operasyonu planlanan 30 olgu, kardiyopulmoner bypass sırasındaki hipotermi derecesine göre hafif (30-35°C) ve orta (25-30°C) hipotermik grup olarak (sırasıyla Grup 1 ve Grup 2) ikiye ayrıldı. Diazepam ile premedikasyon uygulanan olguların anestezi indüksiyonu diazepam, fentanil ve rokuronyum ile sağlandı. Nöromusküler monitorizasyonları TOF (train of four)-Guard cihazı ile yapılan olguların twitch (Tw) yüksekliği %0 olduğunda endotrakeal entübasyonları yapıldı. İndüksiyon sonrası, Tw yüksekliği %10’a ulaştığında 0.6 mg/kg/h dozunda rokuronyum infüzyonu başlandı ve Tw cevabı %10 olacak şekilde doz ayarlandı. Hipotermik dönemde doz azaltıldı. Sternum kapatıldıktan sonra infüzyona son verildi. Postoperatif dönemde Tw %25 olduğu andan train-of-four (TOF) oranı (T4/Tı) > 0.7 değerine ulaşana kadar geçen süre kaydedildi. Bu süre 30 dakikanın üzerinde ise nöromusküler rezidüel blok olarak değerlendirildi. Spontan derlenme süreleri ve rezidüel nöromusküler blok saptanan olgular kaydedildi.

Bulgular: Spontan derlenme süreleri ve rezidüel nöromusküler blok saptanan olgu yüzdeleri Grup 2’de Grup 1’e göre daha yüksekti (p < 0.05).

Sonuç: Uzun süreli ve 30ŞC’nin altında hipotermi uygulanan kardiyak operasyonlarda, spontan derlenme süresi ve postoperatif rezidüel nöromusküler bloğun bariz bir şekilde arttığını, hipotermi derinleştikçe gereken kas gevşetici miktarının azaldığını saptadık.

Keywords : Rokuronyum, hipotermi, rezidüel nöromusküler blok
Viewed : 13998
Downloaded : 3139