ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Kök Anevrizmalarında Yeni Sinüs Oluşturularak Kapak Koruma
Tayfun Aybek, Selami Doğan, Anton Moritz
Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, J. W. Goethe University, Frankfurt / Main, Germany
Amaç: Asandan aort anevrizmalarında uygulanacak aort kapak resüspansiyon tekniğinde sinus Valsalva’lar rezeke edilir. Bu ek girişim yaprakçık hareketlerini ve uzun dönem durabilitesini olumsuz etkileyebilir. Aort kapak yaprakçıklarının açılım ve kapanma karakteristikleri David ve neosinüs yaratılan modifikasyonlarında reimplantasyon sonrası karşılaştırdık.

Materyal ve Metod: Eylül 1995 – Mayıs 2002 tarihleri arasında 25 hastaya David tekniği (Grup A) ve 24 hastaya modifiye neosinüs tekniği (Grup B) ile aort kök rekonstrüksiyonu uygulandı. Her iki grupta aort kapak muhafaza edilerek aort kökünün sentetik greft ile replasmanı sonrası suspense edildi ve koroner ostiumlar reimplante edildi. Transtorasik ve transözefageal çalışmalar intraoperatif, taburcu edilmeden önce ve 1 yıl sonra yapılarak üç grup karşılaştırıldı. Üçüncü bir grup kontrol grubu olarak (Grup C) ele alındı ve aort girişimi yapılmayan 25 hasta bu gruba dahil edildi.

Bulgular: Peroperatif mortalite 2 hastada (miyokard enfarktüsü ve mezentur embolisi) görüldü. İki hastada strok gelişti. Yirmialtı hasta 12 ay takip edildi ve bunların 22 tanesi fonksiyonel kapasite I, iki tanesi II ve iki tanesi III. sınıfta idi. Üç hasta postoperatif dönemde kaybedildi. Altı hastada minimal, 4 hastada hafif ve bir hastada orta derecede aort yetmezliği saptandı. Tromboembolik olay görülmedi. Ortalama transvalvuler gradiyent 3.5 ± 2.2 mmHg idi. Kapak açılım velositesi Grup A’da 61.3 ± 20.1 cm/sn, Grup B’de 46.3 ± 8 cm/sn ve Grup C’de 29.2 ± 9.8 cm/sn idi (Grup A ile B arasındaki p = 0.003, Grup A ile C arasındaki p < 0.001, Grup B ile C arasındaki p < 0.001). Kapanma velositesi Grup A’da 57.5 ± 23 cm/sn, Grup B’de 43.8 ± 7 cm/sn ve Grup C’de 23.6 ± 7 cm/sn idi (Grup A ile B arasında p = 0.012, Grup A ile C arasındaki p < 0.001, Grup B ile C arasındaki p < 0.001). Grup A’daki 7 hastada nativ aort yaprakçıkları sistolde prostetik aort duvarına çarpıyordu. Sonuç: Nativ aort kapağının prostetik greft içerisine reimplantasyonu, anormal açılım ve kapanma hızlarına neden olur. Konvansiyonel tekniğine nazaran sinus bombesi yaratılması daha fizyolojik kapak dinamiklerine neden olur. Orta dönem klinik gözlemler her iki tip yöntemde olumlu sonuçlar verse de, kapak durabilitesini devam ettirecek daha fizyolojik yaprakçık dinamiklerinin hangi teknikte olacağı konusunda uzun dönem takip sonuçlarına ihtiyaç vardır.

Keywords : Aort kök anevrizması, kapak koruma, aort kök rekonstrüksiyonu,
Viewed : 10945
Downloaded : 1935