ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ortotopik Kalp Transplantasyonu Sonrasında Gelişen Komplikasyonlar
İlhan Gölbaşı, Cengiz Türkay, Harun Gülmez, Ozan Erbasan, Volkan Yurtman, *Aytül Belgi, *Mehmet Kabukçu, Atalay Mete, Ömer Bayezid
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya
*Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya
Amaç: Kalp transplantasyonu, kalp yetmezliğinde rutin bir tedavi yöntemi olarak birçok merkez tarafından uygulanmaktadır. Ancak, bu merkezlerde uygulamalardaki farklılıklar nedeniyle transplantasyon sonrası değişik komplikasyon oranları bildirilmektedir. Bu yazımızda, kliniğimizde uygulanan ortotopik kalp transplantasyonu sonrası gelişen komplikasyonlarımızı gözden geçirmeyi amaçlandık.

Materyal ve Metod: Ağustos 1998 ve Haziran 2002 tarihleri arasında toplam 8 hastaya ortotopik kalp transplantasyonu yapıldı. Hastalarımızın 7’si erkek, 1’i kadın olup, yaş ortalamaları 47 ± 10 yıl (30-60) idi. Etiyolojide hastalarımızın üçünde iskemik kardiyomiyopati (%37), beşinde idiyopatik dilate kardiyomiyopati (%63) mevcut idi. Tüm hastalarımızda üçlü immunsüpressif tedavi (siklosporin A, azatioprin ve prednizolon) uygulandı. Rejeksiyon takibinde endomiyokardiyal biyopsi (EMB) kullanıldı. Koroner allogreft vaskülopati takibi için her yıl koroner anjiyografi yapıldı.

Bulgular: Transplantasyon sonrası iki hastada hipertansiyon, iki hastada diyabet ve bir hastada lenfoma gelişti. Rejeksiyon takibi için toplam 59 EMB yapıldı ve 34 biyopsi Grade (G) 0, 14 biyopside GI, 8 biyopside GII, 3 biyopside GIII akut rejeksiyon bulguları saptandı. Bir hastamız geç dönemde fulminan hepatit nedeniyle kaybedildi.

Sonuç: Kalp transplantasyonu sonrası bir çok komplikasyon gelişmektedir. Bu komplikasyonlar etkili takip ve tedavi edildikleri takdirde, transplantasyon sonrası yaşam süresi ve kalitesinde önemli artış sağlanabileceğini düşünmekteyiz.

Keywords : Kalp transplantasyonu, endomiyokardiyal biyopsi, rejeksiyon, kardiyomiyopati, immunsüpressif tedavi
Viewed : 12612
Downloaded : 3072