ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER BYPASS CERRAHİSİNDE HOMOLOG KAN KULLANIMINI AZALTAN BASİT BİR YÖNTEM
Hasan KARABULUT, Fevzi TORAMAN, Cem ALHAN, Sümer TARCAN, Sinan DAĞDELEN, Nevnihal EREN, Nuri ÇAĞLAR
Acıbadem Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, İSTANBUL
Kan kullanımının azaltılması veya hiç kullanılmaması için son yıllarda teknik ve farmakolojik olarak bir çok yöntem uygulansa da hala homolog kan kullanımı ve beraberinde getirdiği sakıncalar açık kalp cerrahisinde problem olmaya devam etmekte ve yüksek maliyete neden olmaktadır. Biz koroner cerrahi uygulanacak olan 100 hastayı çalışmamıza alarak farmakolojik drog gerektirmeyen, basit ve pahalı olmayan bir yöntem uyguladık. Kalp cerrahisinde operasyon bitiminde oksijenatörde ve tubing sette kalan otolog kan genellikle atılmaktadır. Biz çalışmaya aldığımız normal kanama ve pıhtılaşma bulguları olan 100 hastayı kontrol (n=50) ve çalışma grubu (n=50) olarak iki gruba ayırdık. Çalışma grubundaki hastalarda operasyon bitiminde rezervuarda ve hatlarda kalan otolog kan hiçbir işlemden geçirilmeden hastaya verilirken kontrol grubuna verilmedi. Çalışmada hastalara verilen otolog ve homolog kan, taze donmuş plazma miktarları, 12 saatlik drenajları kaydedildi. Postoperatif 0., 1., 2., 3., ve 4. günlerde hematolojik, biokimyasal ve klinik değerlendirmeleri yapıldı. Hastaların hepsine aynı miyokardial koruma yöntemi ve operayon tekniği uygulandı. 70 yaşından genç hastalarda hemoglobin düzeyinin 7gr/100ml'den az ve 70 yaş üzerindekilerde ise 8gr/100ml'den az olması kan transfüzyonu için kesin endikasyon olarak alındı. Oksijenatör ve tubing setten alınıp çalışma grubuna verilen otolog kan miktarı ortalama 597 ±77. 8ml., hematokrit değeri ise %26. 3 ±3.5 olarak bulundu. Ortalama drenaj miktarları; çalışma grubunda 553±195 ml., kontrol grubunda 524±224 ml (p>0.05) olarak saptandı. Çalışma grubunda hiç homolog kan almadan taburcu olan hasta oranı %92 iken (n=46), kontrol grubunda bu oran %68 (n=37) olarak bulundu. Homolog kan kullanımı, çalışma grubunda 4 hastaya (%8) birer ünite, kontrol grubunda 13 hastaya (%26) 1 ünite , 3 hastaya 2 ünite olmak üzere toplam 19 ünite (p<0.008) olarak saptandı. Sonuç olarak, oksijenatör ve tubing sette kalan otolog kanın atılmayıp hastaya geri verilmesi istatistiksel olarak anlamlı derecede homolog kan kullanımını azaltırken, yöntemin basit ve maliyetinin hiç olmaması nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda rutin olarak uygulanması gerektiği inancındayız.
Keywords : Kalp cerrahisi, kan, kan ürünleri, cardiac surgery, blood, blood products
Viewed : 13982
Downloaded : 2623