ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole Rat Kalplerine Uygulanan Reperfüzyon Hasarında Resveratrol’ün Hemodinamik Etkileri
Murat İkizler, Sadettin Dernek, *Nilüfer Erkasap, *Ziya Kaygısız, Behçet Sevin, Tuğrul Kural
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir
*Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir
Amaç: Resveratrol üzümde bol bulunan bir antioksidan maddedir. Yapılan çalışmalar, resveratrolün dokuları iskemiden koruyucu etkisi bulunduğunu göstermiştir. Bu deneysel çalışmada, iskemi öncesi uzun ve kısa dönem uygulanan resveratrolün hemodinamik açıdan kalbi koruyucu etkinliği araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışma için 40 adet Spraque-Dawley cinsi rat kullanılarak 4 gruba ayrılmıştır. Grup 1 ve Grup 2’deki ratlara deney öncesi iki hafta 10-6 g/kg resveratrol intraperitoneal enjeksiyon ile verildi. Grup 1 ve Grup 3’de 10-6 g/kg resveratrol deney esnasında 30 dakika infüzyon olarak izole kalplere uygulandı. Grup 4’deki ratlara resveratrol verilmeyerek kontrol grubu olarak ayrıldı. İzole kalpler Langendorf perfüzyon sistemine asılarak Krebb’s-Henseleit solüsyonu ile perfüze edildi. Hemodinamik verileri toplamak için sol ventrikül içine lateks balon yerleştirildi. Kalpler 300 atım/dakika hızında deney boyunca ayarlanarak, 20 dakika stabilize edildi. Otuz dakika ilaç periyodu sonunda perfüzyon kesildi, tüm kalpler kristalloid kardiyopleji solüsyonu kullanılarak durduruldu ve 60 dakika global iskemide tutuldu. İskemi periyodu ardından kalpler 30 dakika Krebb’s-Henseleit solüsyonu ile reperfüze edildi. Grupları karşılaştırabilmek amacı ile hemodinamik veriler (sistolik basınç, diyastol sonu basınç, dP/dtmax) ve koroner akım miktarları stabilizasyon sonunda ve reperfüzyon periyodunun her 10 dakikasında kaydedildi.

Bulgular: Stabilizasyon periyodunda gösterdikleri hemodinamik performans yönünden dört grupta da kalpler arasında fark yoktu. Reperfüzyon periyodunda hemodinamik veriler resveratrol uygulanan gruplarda (Grup 1, 2 ve 3) kontrol grubuna göre daha iyi kasılmayı gösterirken; Grup 1 ve 2 kalplerde fonksiyonel iyileşme Grup 3 göre daha iyi idi. Grup 1 ve 2 arasında anlamlı farklılık yoktu.

Sonuç: Bir antioksidan olan resveratrol, oksidatif stresi önleyerek iskemi/reperfüzyon hasarında koruyucu etki yaratmaktadır. İskemiden önce resveratrol uygulanması ile bu etki daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.

Keywords : Resveratrol, iskemi, reperfüzyon, kalp, antioksidan
Viewed : 13015
Downloaded : 3024