ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kan Volümünün Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemlerin Radyoaktif Krom 51 Yöntemine Göre Hassasiyetlerinin Karşılaştırılması
Nurgül Yurtseven, *Fevzi Toraman, **Ömer Fehmi Yardı, ***Mehmet Kaplan, Vedat Özkul, ***Abdullah Kemal Tuygun, Sevim Canik
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
*Acıbadem Hastanesi, Anestezi Kliniği, İstanbul
**Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Uzmanı, İstanbul
***Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Koroner bypass operasyonu sırasında oluşabilecek aşırı hemodilüsyonun istenmeyen etkilerini en aza indirgeyebilmek ve kullanılacak priming solüsyonun miktarını ve içeriğini belirlemek için hastanın kan volümünün bilinmesi önemlidir. Radyoaktif krom 51 (Cr51) ile eritrositlerin işaretlenmesinden faydalanılarak kan volümünün hesaplanması, hassasiyeti en yüksek olan yöntemlerdendir. Bu çalışmada elektif olarak koroner bypass operasyonu geçirecek hastalarda 3 farklı yöntemle kan volümleri hesaplandı ve bu yöntemlerin hassasiyetinin radyoaktif krom 51 yöntemiyle karşılaştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Bu çalışma 20 hastaya (16 erkek, ortalama yaş 56.7 ± 7.8 yıl) uygulandı ve herbir hastanın kan volümü dört farklı yöntemle hesaplanarak 4 grup oluşturuldu. Grup 1’de radyoaktif krom 51 yöntemine, Grup 2’de dilüsyon yöntemine, Grup 3’de kilo-boy ve cinsiyete, Grup 4’te ise kiloya göre kan volümü hesaplandı.

Bulgular: Grup 1’de hastaların ortalama kan volümü 4628 ± 978 mL, Grup 2’de 3756 ± 1294 mL, Grup 3 ve 4’de sırasıyla 4903 ± 671 mL ve 5536 ± 826 mL bulundu. Grup 2’deki kan volüm değerleri anlamlı oranda düşük idi (p < 0.05). Grup 1 ile Grup 3 ve 4 arasında ise anlamlı farklılık saptanmadı (p > 0.05).

Sonuç: Dilüsyon yönteminin hassasiyetinin az olduğu, kiloya göre hesaplanan kan volümü değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmasa da, klinik olarak anlamlı olabilecek yaklaşık 1000 mL’lik bir fark olduğu görüldü. Kilo-boy ve cinsiyete göre ve krom 51 yöntemi ile elde edilen kan volümü değerleri arasında anlamlı fark olmadığı için, koroner bypass uygulanacak hastalarda kilo-boy ve cinsiyeti esas alarak kan volümünün hesaplanmasının daha uygun olduğu kanısındayız.

Keywords : Kan volümü, koroner bypass, krom 51, hemodilüsyon
Viewed : 23331
Downloaded : 7829