ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
HİPERVENTİLASYONUN KORONER ARTER HASTALARINDA KORONER SİNÜS OKSİJEN İÇERİĞİ VE LAKTAT ÜRETİMİNE ETKİSİ
Fevzi TORAMAN, Hasan KARABULUT, Ümit ÇALIŞIRİŞÇİ, Ali ÖZYURT, Cem ALHAN, Ercüment KOPMAN
Prof. Dr. Siyami Ersek Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İSTANBUL
Giriş:

Hiperventilasyonun, vazospastik anjinaya neden olduğunun açık olarak gösterilmesine rağmen, Hb-O2 çözünürlük eğrisini sola kaydırarak, oksijenin hemoglobinden ayrılmasının güçleşmesinin oluşturacağı etki bugüne kadar araştırılmamıştır. Bu nedenle biz bu çalışmada koroner arter hastalığı nedeni ile baypas ameliyatına giden hastalarda pasif hiperventilasyonun, koroner sinüs laktat ve oksijen içeriği üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod:

Elektif olarak baypas ameliyatı olacak 15 hasta çalışmaya alındı. Koroner sinüs kan örneği almak için kardiopulmoner baypas öncesi koroner sinüs kateteri cerrah tarafından yerleştirildi. Hiperventilasyon öncesi koroner sinüs ve arteriyel kontrol kan örnekleri alındı. Daha sonra solunum sayısı artırılarak hiperventilasyon sağlandı. Hiperventilasyondan 5 dakika sonra (PCO2 =19.6mmHg, P50vv =20.7mmHg) ikinci kan örnekleri alındı. Sonuçların değerlendirilmesinde student t testi kullanıldı.

Sonuçlar:

Arteryal kan pH 7.42±0.06 dan 7.60±0.06 yükseldi (p<0.001). Koroner sinüs kanı oksijen içeriğinin kontrol değeri 8.0± 1.9ml/dL iken hiperventilasyon sonrası bu değer 6.9±2.2 ml/dL olarak tespit edildi (p<0.002). Koroner sinüs kanı laktat içeriği 0.9±0.38 mmol den 1.45±0.60 mmol değerine yükseldi (p<0.006).

Tartışma:

Hiperventilasyona bağlı koroner arter spazmı insidansı yaklaşık %25 olarak kabul edilirse, bizim çalışmaya aldığımız 15 hastanın 4'ünde koroner arter spazmının oluşması ve buna bağlı olarak koroner sinüs kanı laktat değerinin yükselmesi beklenirken,15 hastanın 12'de (%80) koroner sinüs kanı laktat değeri yükseldi. Çok anlamlı olan bu sonuç, provokasyona bağlı koroner arter spazmının yanısıra, koroner iskemiyi agreve eden başka faktörlerinde olduğunu yani hiperventilasyonun dokulara oksijenin bırakılmasını güçleştirerek iskemiye neden olduğunu göstermektedir.

Keywords : Hiperventilasyon, kroner sinüs, laktat, Hyperventilation, coronary sinus, lactate
Viewed : 14818
Downloaded : 3362