ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Pulmoner Embolide Radyolojik Anatomik Dağılım
Sinan Şahin, *Osman Kızılkılıç, **Mustafa Sarıtaş, Levent Çelik
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı, İstanbul
**Haydarpaşa Numune Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
Amaç: Akut pulmoner emboli tanısında spiral bilgisayarlı tomografi ile anatomik lokalizasyonların dağılımını belirlemek.

Materyal ve Metod: Solunum sıkıntısı ve sağ kalp yetmezliği bulguları nedeniyle pulmoner emboli düşünülen ve bilateral alt ekstremite venöz sistem renkli Doppler ultrasonografi incelemesi ile spiral teknikle toraks bilgisayarlı tomografi tetkiki yapılan 45 olgu çalışma kapsamına alınarak prospektif olarak değerlendirildi. Toraks bilgisayarlı tomografi incelemeleri, renkli Doppler ultrasonografi sonuçları göz önüne alınmadan tüm hastalarda gerçekleştirildi. Pulmoner embolilerin lokalizasyonları ve derin venöz sistemde trombüs varlığı değirlendirildi.

Bulgular: Kırkbeş olgudan 21’inde 29 pulmoner emboli saptandı. Embolilerin 2’si (%6.9) pulmoner trunkusta, 9’u (%31) sağ ana pulmoner arterde, 6’sı (%20.7) sol ana pulmoner arterde, 7’si (%24.1) sağ alt lober arterde, 3’ü (%10.3) sağ üst lober arterde, 2’si (%6.9) sağ üst lob segment arterlerinde lokalizeydi. Saptanan embolilerin 13’ü (%44.8) total, 16’sı (%55.2) subtotal formdaydı. Renkli Doppler ultrasonografik incelemede olguların 5’inde (%23.8) derin ven trombozu mevcuttu.

Sonuç: Spiral bilgisayarlı tomografi hayati önem taşıyan proksimal pulmoner ana vasküler yapılarda lokalize embolilerin belirlenmesinde başarılı bir yöntem olup, alt ekstremite venöz sistem renkli doppler ultrasonografi incelemesi negatif olan olgulara da uygulanmalıdır.

Keywords : Pulmoner emboli, spiral tomografi, anatomik dağılım, derin venöz trombüs, Doppler ultrasonografi
Viewed : 14540
Downloaded : 4859