ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyovasküler Cerrahide Doku Yapıştırıcısı Olarak Kullanılan Etil 2-Siyanoakrilat’ın Antibakteriyel Etkinliğinin ve Mikrobiyal Kontaminasyon Riskinin Araştırılması
Serap Şimşek Yavuz, *Mehmet Kaplan, *Mustafa Sinan Kut, *Mahmut Murat Demirtaş
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, İstanbul
*Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Siyanoakrilat içeren doku yapıştırıcıları, son yıllarda kardiyovasküler cerrahide de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, etil 2-siyanoakrilatın mikrobiyal kontaminasyon riski ve antibakteriyel etkinliği araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Etil 2-siyanoakrilatın mikrobiyal kontaminasyon riski açılmamış ve kullanılmış tüplerden alınan yapıştırıcının 5 değişik besiyerinde kültürünün yapılması ve kullanılmamış siyanoakrilat tüpleri içine birer koloni Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus feacalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii inoküle edilmesiyle araştırıldı. Antibakteriyel etkinliği ise yukarıda belirtilen bakterilere karşı agar diffüzyon, agar well diffüzyon ve broth mikrodilüsyon yöntemleri ile test edildi.

Bulgular: Açılmamış ve kullanılmış tüplerden alınan etil 2-siyanoakrilatın kültürlerinde bakteriyel ve fungal üreme saptanmadı ve kullanılmamış tüplere direkt bakteri inokülasyonu sonunda da kontaminasyon olmadı. Agar diffüzyon yöntemleri ile, gram pozitif bakterilere karşı daha belirgin olmak üzere etil 2-siyanoakrilatın antibakteriyel etkisi belirlendi. Broth mikrodilüsyon testi sonunda ise, test edilen bakteri kökenlerinin tümüne karşı etil 2-siyanoakrilatın 25 mg/mL konsantrasyonda antibakteriyel olduğu saptandı. Elde edilen etkinlik E. feacalis dışında bakterisidal, E. feacalis için ise bakteriyostatik idi.

Sonuç: Etil 2-siyanoakrilat gerek tekrarlayan kullanımlarında, gerekse direkt bakteri inokülasyonunda kontamine olmamaktadır. Etil 2-siyanoakrilatın cerrahi alan infeksiyonlarında sıklıkla izole edilen bakterilere karşı antibakteriyel etkinliği olduğu sonucuna varıldı.

Keywords : Doku yapıştırıcısı, etil 2-siyanoakrilat, kontaminasyon, antibakteriyel etki, enfeksiyon
Viewed : 16375
Downloaded : 6767