ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sisteminin Ülkemiz Hasta Profilinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması
Mehmet Kaplan, Mustafa Sinan Kut, Serdar Çimen, Mahmut Murat Demirtaş
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Kalp cerrahisinde operasyon öncesi dönemde mortalite tahmininde kullanılan risk skorlaması sistemlerinden biri, European System for Cardiac Operative Risk Evaluation (EuroSCORE) skorlama sistemidir. Çalışmamızın amacı, EuroSCORE’un kliniğimiz şartlarında ülkemiz hasta profiline uygulanabilirliğini araştırmak ve uygunluğunu test etmektir.

Materyal ve Metod: Opere ettiğimiz ardışık kardiyak cerrahi olgularında, risk skorlaması için EuroSCORE sistemini prospektif olarak kullandık. Yüzdördü kadın olan toplam 320 hastanın ortalama yaşı 54.9 ± 12.6 idi. Hastaların 225’i koroner arter bypass (Grup 1), 95’i ise kapak (Grup 2) operasyonu geçirdi. Tüm hastaların 179’u düşük risk (ortalama risk skoru 0.99 ± 0.84), 115’i orta risk (ortalama risk skoru 3.79 ± 0.79) ve 26’sı ise yüksek risk grubunda (ortalama risk skoru 6.58 ± 0.93) idi.

Bulgular: Beklenen ve gerçekleşen mortalite genel olarak tüm hastalarda 2.53 ± 1.63 ve 3.75 (p = 0.376) iken; düşük, orta ve yüksek risk gruplarında sırasıyla %1.38 ± 0.24 ve %1.67 (p = 1), %2.83 ± 0.8 ve %4.35 (p = 0.722), %6.48 ± 1.55 ve 15.38 (p = 0.668) olarak gerçekleşti. Operasyon çeşitlerine göre risk skorlama analizinde ise, beklenen ve gerçekleşen mortalite sırasıyla Grup 1’de 2.51 ± 1.74 ve 3.11 (p =1 ), Grup 2’de ise 2.29 ± 1.64 ve 5.26 (p = 0.721) idi. ‘Receiver Operating Characteristic’ eğrisi altındaki alan ameliyat edilen tüm hastalar için 0.767, koroner grubu için 0.749 ve kapak grubu için ise 0.808 olarak saptandı.

Sonuç: Beklenen ve gerçekleşen mortalite oranlarına bakıldığında, EuroSCORE risk skorlama sisteminin ülkemiz hasta profilinde, özellikle koroner arter bypass ve kapak operasyonu uygulanan hastalar için uygun ve kolay uygulanabilen bir sistem olduğu görülmektedir.

Keywords : Kalp cerrahisi, EuroSCORE, mortalite, risk skorlaması
Viewed : 16204
Downloaded : 5025