ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ciddi Pulmoner Hipertansiyonu Olan Hastalarda Mitral Kapak Cerrahisi Sonuçlarımız
Ali Civelek, Atike Tekeli, Serdar Akgün, *Tekin Yıldırım, Selim İsbir, **Mine Öz, **Nazan Aksoy, *Sinan Arsan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
*Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
**Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
Amaç: Ciddi pulmoner hipertansiyon, mitral kapak replasmanı ve sonrasındaki önemli morbidite ve mortalite faktörlerinden birisidir. Çalışmamızda son iki yılda ameliyat ettiğimiz, ciddi pulmoner hipertansiyonlu mitral kapak hastalarının erken dönem sonuçlarını vermekteyiz.

Materyal ve Metod: Ocak 2001 - Kasım 2002 tarihleri arasında ciddi pulmoner hipertansiyonlu 63 hastaya mitral kapak cerrahisi uygulandı. Hastaların 38'i (%60.3) kadın, 25'i (%39.7) erkek olup, ortalama yaşı 49.5 ± 10.5 (24-68) idi. Preoperatif dönemde 38 hasta (%60.3) New York Heart Association (NYHA) fonksiyonel sınıf IV, 15 hasta (%23.8) NYHA III ve 10 hasta (%15.8) ise NYHA II efor kapasitesinde idi. Tüm hastalar preoperatif olarak iki boyutlu transtorasik ve Doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi. Otuz hastaya (%47.6) mitral kapak replasmanı (MVR) uygulanırken, 15 hastaya (%24) kombine MVR ve aortik kapak replasmanı, 18 hastaya (%28.5) ise MVR ve triküspid kapağa de Vega annuloplasti uygulandı.

Bulgular: Erken mortalite %7.93 (5 hasta), geç mortalite %1.7 (1 hasta) idi. Hastaların postoperatif fonksiyonel kapasitelerinde belirgin bir artış gözlendi: 20 hasta (%35) NYHA I, 31 hasta (%55) NYHA II, 6 hasta (%10) ise NYHA III efor kapasitesinde idi (p < 0.05). Sistolik pulmoner arter basıncı ortalama 83.06 ± 12.9 mmHg'dan, 39.6 ± 14 mmHg'ya düştü (p < 0.001).

Sonuç: Ciddi derecede pulmoner hipertansiyonu olan kapak hastaları cerrahi tedaviden fayda görmektedirler ve cerrahi tedavi bu hastalarda güvenle uygulanabilir.

Keywords : Mitral kapak replasmanı, pulmoner hipertansiyon
Viewed : 20555
Downloaded : 2581