ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Servikal Mediastinoskopi Uygulanan 36 Olgunun Değerlendirilmesi
Recep Demirhan, Hasan Fehmi Küçük, İrfan Sancaklı, Nagehan Özdemir, Yaman Özyurt, *Sevinç Bilgin, Necmi Kurt, Mustafa Gülmen
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Amaç: Bu çalışmadaki amacımız Ocak 1998 - Mart 2001 tarihleri arasında hastanemizde servikal mediastinoskopi uygulanan 36 olgunun retrospektif olarak değerlendirmesini yapmak ve servikal mediastinoskopinin her göğüs cerrahisi kliniğinde tanı ve evreleme amacıyla rutin prosedür olarak kullanımının gerekliliğini vurgulamaktır.

Materyal ve Metod: Bu amaçla servikal mediastinoskopi yapılan 36 olgudan mediastinal kitlesi ve/veya lenf adenopatisi olan ve noninvaziv yöntemler ile tanı konulamayan 25 olguya (%69) diyagnostik mediastinoskopi, akciğer kanseri evrelemesi için 11 olguya (%31) evreleme amacı ile mediastinoskopi uygulandı.

Bulgular: Diyagnostik mediastinoskopi yapılan olgulardan biri hariç, hepsinde tanı konulmuştur. Evreleme mediastinoskopisi yapılan 11 olgudan 4’ünde N2 (+) olarak saptanmış ve bu hastalar neoadjuvan tedavi protokolüne alınarak onkoloji kliniğine sevk edilmiştir. Diğer 7 olguda ise nodal durum N0 olarak saptanmış ve bu olgularda cerrahi rezeksiyon yapılmıştır.

Sonuç: Servikal mediastinoskopi toraks içi patolojilerin tanısında ve akciğer kanseri evrelemesinde güvenilir bir yöntemdir.

Keywords : Servikal mediastinoskopi, mediastinal kitle, akciğer kanseri
Viewed : 13589
Downloaded : 2425