ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TORAKS TRAVMALARINDA YAKLAŞIM : 110 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oya Uncu İMAMOĞLU, Mustafa ÖNCEL, Turgay ERGİNEL, Erhan TUNÇAY, Gülay DALKILIÇ, Hakan ACAR, Selahattin VURAL, Ergin OLCAY
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
Ocak 1997-Ağustos 1998 tarihleri arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniği tarafından takip ya da tedavi altına alınan 110 toraks travmalı olgu bu çalışmaya alınmıştır.

Çalışmaya alınan olgular; cinsiyet, yaş, travma etiyolojisi, klinik bulgular, eşlik eden yaralanmalar, operasyon endikasyonları, uygulanan cerrahi girişimler, gelişen komplikasyonlar ve mortalite açısından değerlendirilmişlerdir.

Olguların 20'si kadın, 90'ı erkek ve yaş ortalaması 34.6 dır. Travma tipine göre künt travmalar % 59.09 ile ilk sırada, künt travmalar içinde ise trafik kazaları % 44.54 ile ilk sırada yer alıyordu. % 32.72 olguda yandaş yaralanmalar mevcut idi. Kot fraktürü en sık rastlanan bulguydu. Olguların % 27.27'sinde cerrahi girişime gerek duyulmadı. % 59.09' una tek taraflı toraks tüpü yada çift taraflı toraks tüpü+ kapalı su altı drenajı veya geç dönem plevral ponksiyon ile drenaj gibi minör cerrahi girişimler yapıldı. % 13.6 olgu opere edildi. % 12.72 komplikasyon gelişti.

Mortalite % 3.6 olarak bulunmuştur.

Keywords : Toraks, travma, Thorax, trauma
Viewed : 17817
Downloaded : 3882