ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Arteriyel Tıkanıklarda Cerrahi Tedavi
Vedat Erentuğ, Denyan Mansuroğlu, Nilgün Ulusoy Bozbuğa, Hasan Basri Erdoğan, Murat Güçlü Elevli, Ebru Bal, Hakan Akbayrak, Kaan Kırali, Mehmet Balkanay, Gökhan İpek, Esat Akıncı, Mete Alp, Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Çalışmamızın amacı emboli veya kateterizasyon morbiditesine bağlı akut arteriyel oklüzyon ile başvuran hastaların cerrahi tedavi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: Şubat 1985 – Eylül 2002 tarihleri arasında, yaş ortalamaları 56.5 ± 13.3 (3-84) olan 186 erkek ve 132 kadın, toplam 318 hasta incelendi. Hastaların 204’ü (%64.2) akut oklüzyondan sonra 12 saat içerisinde kliniğimize başvururken, 114 hasta (%35.8) ise 12 saatten daha geç başvurdu. Oklüzyon bölgesi en fazla femoro-popliteal bölge (%74.8) olup, bunu brakiyal (%18.8), infrapopliteal distal tutulum (%4.4) ve iliyak bölge (%1.9) takip ediyordu. En önemli tıkanıklık nedenini kardiyak nedenler %67.1 (208 hasta) oluşturmaktaydı.

Bulgular: Beş olguda üst ekstremiteye, 22 olguda alt ekstremiteye yönelik toplam %8.5 re-embolektomi gerekti. Onbeş olguda (%4.7) alt ekstremiteye fasiyotomi yapıldı. Onbeş olguda (%4.7) alt ekstremitede demarkasyon hattı geliştiği için 6 diz üstü, 9 diz altı seviyede amputasyon yapıldı.

Sonuç: Akut arteriyel tıkanıklıklar, yüksek mortalite ve morbiditeyi önlemek için erken tanı ve acil tedavi gerektiren ciddi klinik tablodur.

Keywords : Emboli, iskemi, akut arter tıkanıklığı, fasiyotomi, embolektomi
Viewed : 21969
Downloaded : 3317