ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Miyokard İnfarktüsüne Neden Olan Sol Atriyal Miksoma
Turhan Yavuz, Oktay Peker, Ahmet Öcal, Erdoğan İbrişim
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şevket Demirel Kalp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Isparta
*Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şevket Demirel Kalp Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, Isparta
Miksoma kalbin en sık primer intrakaviter tümörüdür ve sıklıkla sol atriyumda lokalizedir. Histolojik olarak genellikle benign olmakla birlikte, emboli ve obstrüksiyona bağlı ani ölüm nedeni olabilir. Olgumuz 38 yaşında akut miyokard infarktüsü ile gelen sol atriyal miksomalı bir olguydu. Hastaneye ani başlayan göğüs ağrısı, anteroseptal miyokard infarktüsü gösteren elektrokardiyografi değişikliği ile başvurdu. Koroner anjiyografi normaldi. Tümör cerrahi olarak çıkarıldı. Diğer risk faktörlerinin yokluğunda koroner emboli bulguları olan genç olgularda klinik tablonun sol atriyal miksomadan da kaynaklanabileceği hatırlanmalıdır.
Keywords : Miksoma, sol atriyum, miyokard infarktüsü
Viewed : 15230
Downloaded : 3954