ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnfarktüs Sonrası Gelişen Ventriküler Septal Defektte Erken Cerrahi Girişim
Gökçen Orhan, Okan Yücel, *Yeşim Biçer, Murat Sargın, Şahin Şenay, Bülent Ketenci, Erol Kurç, Serap Aykut Aka
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Amaç: Akut miyokard infarktüsü sonrası gelişebilen komplikasyonlardan ventriküler septal defektin (post-MI VSD), anatomik yerinin tayin edilmesi, uygulanacak cerrahi girişimin şeklini belirler. Gelişen cerrahi teknikler ve yeni protez yamalar, anestezi ve reanimasyon deneyimi, cerrahi başarıyı artırmıştır. Çalışmamızda post-MI VSD gelişip ameliyat edilen hastalarda hastane mortalitesine etkili faktörleri araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Nisan 1990 - Ekim 2002 tarihleri arasında tanısı konularak ameliyat edilen 21 post-MI VSD olgusu çalışma grubunu oluşturdu. Grup 1 (12 hasta), operasyon sonrası postoperatif dönemde yaşayan; Grup 2 (9 hasta) ise postoperatif dönemde mortal seyreden olgulardan oluştu. Bütün hastalara preoperatif ekokardiyografi ve genel durumu izin veren 18 hastaya kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi uygulandı. Olgular preoperatif, peroperatif ve postoperatif klinik özellikleri açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Mortaliteye etki eden faktörler saptanmaya çalışıldı.

Bulgular: Hastane mortalitesi %42.85 olarak gerçekleşmiştir. Mortaliteye etki eden faktörler ileri yaş, post-MI VSD’nin anatomik lokalizasyonu, preoperatif kardiyojenik şok, düşük ejeksiyon fraksiyonu, geç operasyon (72 saat sonrası), uzamış kros klemp ve bypass süresi, gecikmiş olarak intraaortik balon pompası uygulanması olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Post-MI VSD’nin anatomik lokalizasyonu ne olursa olsun acil cerrahi müdahele gerekir. Multiorgan disfonksiyonu gelişmeden erken cerrahi girişim postoperatif mortaliteyi olumlu yönde etkilemektedir.

Keywords : Akut miyokard infarktüsü, ventriküler septal defekt, multiorgan disfonksiyonu
Viewed : 16439
Downloaded : 2456